در تاریخ ……………………. طرفین قرارداد اجاره شماره …………………………… بنامان آقای / خانم ………. فرزند ………………….. کد ملی ……………………به شماره شناسنامه ………….. صادره از …………………………  به آدرس …………………………………….. کد پستی ……………………. تلفن ……………………………به عنوان موجر و آقای/خانم ……………. فرزند …………………… کد ملی ………………………. شماره شناسنامه ………….. صادره از …………………….. به آدرس ……………………………………. کد پستی ………………. تلفن ……………………به  عنوان  مستاجر قرارداد شماره ………………… حاضر گردیدند در دفترخانه اسناد رسمی شماره ………………………. و هر دو نفر ضمن اعلام رضایت و توافق مبنی بر فسخ اجاره نامه فوق الذکر ضمن اقرار به انجام کلیه تعهدات طرف مقابل، اجاره نامه موصوف را از حال  التحریر سند برای بقیه مدت فسخ نموده و از این تاریخ نسبت به موضوع مورد فسخ هیچگونه حق و ادعایی از یکدیگر نداشته و حق هر گونه ادعا در آینده را نیز از خود سلب و ساقط نمودند.

نمونه  اقرارنامه واگذاری ملک

در تاریخ  …………. متن این سند اینجانب آقا/خانم ………………….. فرزند ……………………….. متولد ……………………… شهرستان ……………………..شماره شناسنامه …………………. کد ملی ……………………………… به آدرس ……………………………………………………………………………… تلفن……………………………. در این دفترخانه حاضر شدم و در کمال صحت و سلامت روح و روان و با رضایت و اختیار کامل و بدون اجبار و اکراه اقرار و اعتراف صریح و صحیح و بی قید و شرط می نمایم که بر اساس سند وکالت بلاعزل شماره …………………………..……تاریخ ……………….……… تنظیمی در دفترخانه شماره …………………. تمامی شش دانگ یگدستگاه آپارتمان به مساحت …………………. دارای پلاگ ثبتی ……………. مورد اشاره در وکالت بلاعزل واقع در …………………………….. را  به صورت فروش قطعی ( عقد بیع ) به آقا/خانم ………………………….  فرزند………………. کد ملی ………………………… فروخته و کل ثمن معامله را بصورت نقدی و کامل و یکجا دریافت نموده‌ام و هرگونه ادعا و اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و ساقط نمودم.

اقرارنامه ملکی عادی

اگر اقرارنامه های فوق یا همان اقرارنامه ملکی بدون حضور در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود به آنها اقرارنامه عادی گفته می شود. یعنی در مراجع رسمی به ثبت نرسیده است.

اعتبار اقرارنامه ملکی در دادگاه

اقرارنامه ای که در دفاتر اسناد رسمی نوشته نشده در مواردی ممکن است مورد انکار قرار گیرد. از این رو اقرارنامه محضری مهم است زیرا قابل کتمان نیست. ولی اقرارنامه دستی را می توان مورد انکار قرار داد. در هر حال هر دو اقرارنامه(محضری و عادی) در جای خود به عنوان سند و مدرک قابل استفاده و استناد در محاکم قضایی خواهند بود. با این تفاوت که اقرارنامه محضری سند رسمی تلقی می گردد و قابل دفاع بوده و نمی توان آن را انکار کرد.

اما اقرارنامه دستی یک سند عادی محسوب می گردد که می توان آن را جعلی دانست. در این صورت باید اثبات نمود که این اقرارنامه صحیح بوده و جعلی نیست. این موضوع هم کمی زمان بر است و باید از طریق قاضی موضوع به کارشناس احاله شود. و نظر کارشناس و علم قاضی در این مورد تعیین کننده خواهد بود.

اعطای وکالت به وکیل

ممکن است شما به دلایل مختلف درگیر پرونده های حقوقی و یا کیفری شده باشید. اگر قصد بهره مندی از خدمات بهترین وکیل حقوقی تهران را دارید و یا می خواهید به وکیل کیفری برای پیگیری پرونده خود مراجعه نمایید، با ما تماس بگیرید.

چنانچه بدلایل مختلف درگیر مشکلات ملکی و ثبتی مربوط به ملک خود و یا نزدیکان خود شده اید بهتر است با بهترین وکیل ملکی مشورت نمایید. قدر مشاوره حقوقی و اهمیت آن در موضوعات حقوقی را بدانید. برای نتیجه بهتر، در جلسه حضوری با وکیل و ارائه اسناد و دریافت مشاوره های لازم، خود را از نگرانی های آتی نجات دهید.