انواع اقرارنامه محضری و دستی کدامند؟

انواع اقرارنامه محضری و دستی

انواع اقرارنامه محضری و دستی

انواع اقرارنامه محضری و دستی

اقرارنامه چیست؟

اگر بخواهیم در مورد انواع اقرارنامه محضری و دستی صحبت کنیم باید ابتدا مفهوم اقرارنامه را درک کنیم. مهمترین نکته کلیدی در اقرارنامه آن است که بگوییم اقرارنامه سندی است که در آن اعتراف به سلب یک حق از خود در آینده می شود. حقی که از آن ما بوده و اینک حقوق مربوط به آن را از خود سلب و به دیگری نسبت داده ایم. یا اینکه اذعان به دریافت یک حق و سلب هر گونه حقی برای اعتراض و یا ادعا در آینده در آن مورد می نماییم.

آنچه که به اقرارنامه معنا و مفهوم می دهد سلب حق اعتراض از خود در آینده است. در حقیقت اقرارنامه از این جهت از افراد اخذ می شود که حق هر گونه اعتراض در آینده از آنان سلب شود. اقرارنامه می تواند اعتراف به وجود یک حق به نفع شخص یا اشخاص دیگر باشد. اگر جز این مفهوم باشد به سند مورد نظر نمی توان اقرارنامه اطلاق نمود. به عبارتی نمی توانیم در یک سند به نفع خودمان مطلبی بگوییم. اگر اینگونه باشد دیگر به آن سند نمیتوان اقرارنامه اطلاق نمود.

مثلاً نمی توان گفت “اقرار می نمایم که فلان ملک با مشخصات ….. متعلق به اینجانب …. می باشد”.

چنین متنی را نمی توان اقرارنامه نامید.

اما اگر آن ملک متعلق به ما بوده ولی آن را به دیگری داده ایم می توانیم اقرارنامه تنظیم و بگوییم فلان ملک را با مشخصات….. به آقا یا خانم ……  با مشخصات…… داده ایم و حق هر گونه اعتراض را از خود سلب نماییم.

انواع اقرارنامه

برای نوشتن اقرارنامه دقت کنید

برای نوشتن اقرارنامه دقت کنید

اقرارنامه را می توان در مورد موضوعات مختلف تهیه و تنظیم نمود. هر کدام از انواع اقرارنامه محضری و دستی می تواند در موارد خاص بکار آید.  بسیار مهم خواهد بود که متن اقرارنامه را چه کسی می نویسد. و تا چه اندازه به آثار حقوقی متن نگارش شده واقف است. زیرا برخی متون فاقد هر گونه ارزش حقوقی بوده و در آینده ممکن است مشکلاتی را برای افراد ایجاد نماید. بنابراین اگر می خواهید اعتبار اقرارنامه در مراجع قانونی و دادگاه پذیرفته شود هیچگاه خودتان اقدام به نگارش متن اقرارنامه نکنید. بهتر است انجام این کار را به دفاتر اسناد رسمی محول نمایید.

از آنجا که  اعتبار سند عادی و رسمی تحت ضوابطی پذیرفتنی است، بنابراین سعی نکنید اعتبار اقرارنامه را به دست خودتان مخدوش سازید.

انواع اقرارنامه را می توان در خصوص موضوعات مختلف نگارش نمود. از جمله در موارد زیر :

 واگذاری ملک

 تنظیم سند ملک (ملکی)

 دریافت حقوق و مزایا

فسخ اجاره

ابرا (بخشش) مهریه

موافقت پدر با ازدواج دختر

گذشت در پرونده کیفری

و….

آشنایی با انواع اقرارنامه محضری و دستی

اقرارنامه محضری

اگر متن اقرارنامه در دفتر اسناد رسمی و یا مراجع قانونی دیگر تنظیم شود به آن اقرارنامه قانونی و یا محضری گفته می شود. این نوع اقرارنامه ها از ضمانت اجرایی قانونی برخوردارند. و قانون نیز از آن حمایت می نماید.

اقرارنامه دستی

اگر اقرارنامه بوسیله افراد نوشته شود به آن اقرارنامه دستی گفته می شود. اگر چه اقرارنامه محضری از حمایت های قانونی و قضایی برخوردار است اما نمی توان گفت اقرارنامه دستی فاقد اعتبار است. با این وجود به دلیل اینکه در متن اقرارنامه دستی می توان انکار و تردید نمود و یا حتی ادعای جعل را در مورد آن مطرح ساخت لذا بهتر است اقرارنامه همواره در مراجع قانونی و همراه با دو شاهد نگارش و امضاء و مهر شوند.

شرایطی که موجب اعتبار انواع اقرارنامه محضری و دستی می شود

اگر بخواهیم در مورد اعتبار انواع اقرارنامه محضری و دستی صحبت کنیم اولین موضوع آن است که “اقرار کننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. بنابراین اقرار فرد نابالغ، فرد دیوانه ، نادان ، سفیه و فردی که از روی اجبار و اکراه اقرار نموده است اقرارنامه را از درجه اعتبار ساقط می کند.

در مواردی که اقرارنامه به صورت دستی نگارش می شود در همه این موارد امکان تردید و انکار وجود دارد. اما در مواردی که اقرارنامه در مراجع رسمی ثبت می شود هر گونه ادعا در این زمینه رد خواهد شد. به همین خاطر است که گفته می شود به رغم اینکه دادگاهها اقرارنامه دستی را می پذیرند، با این وجود بهتر است اقرارنامه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود تا در آینده هر گونه تردید و انکار در مورد آن مسموع نباشد.

نمی توان انواع اقرارنامه اعم از محضری یا دستی را تنظیم نمود و بعد آن را انکار کرد

یکی از موضوعات مهم در مورد  انواع اقرارنامه محضری و دستی، موضوع انکار در اقرارنامه دستی یا عادی است. بدین صورت که اگر کسی اقرارنامه ای را تنظیم و حقی را از خود سلب نمود نمی تواند آن را پس بگیرد. یا اینکه آن را مورد انکار قرار دهد. ماده 1275 قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد:

“هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.”

ماده 1277 قانون مدنی نیز مقرر می دارد:

“انکار بعد از اقرار مسموع نیست. لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده میشود. و همچنین است‌ در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد. مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده. لیکن ‌دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.

توضیح در مورد یک نمونه از اقرارنامه

آنچه که در مورد انواع اقرارنامه محضری و دستی وجود دارد، بیش از آنکه مربوط به رسمی و یا عادی بودن آن باشد، به متن و محتوای اقرارنامه توجه دارد. بنابراین در این مورد باید دقت زیادی به خرج داد. در ذیل یک نمونه از اقرارنامه مربوط به انصراف از حق استفاده از انباری را مشاهده می فرمایید.

نمونه اقرارنامه انصراف از حق استفاده از انباری

اینجانب …………. فرزند ………….. به شماره شناسنامه ………… متولد ……………….. صادره ……………… دارای شماره ملی …………….. ساکن ………………………… مالک ششدانگ یکدستگاه آپارتمان به شماره پلاک ……………. واحد……………به شماره ثبت……………..فرعی………….از………..اصلی، واقع در بخش …………………………………………..

در کمال اختیار و آگاهی و از روی میل و اراده و رضایت کامل اقرار و اعتراف صریح می نمایم مبنی بر این که از تمامی حقوق مکتسبه خود در خصوص استفاده از انباری واقع در آپارتمان موصوف به نفع آقای/خانم …………….. فرزند …….. به شماره شناسنامه …………صادره از ……… متولد ……… ساکن ………………….. مالک ششدانگ آپارتمان به شماره پلاک …………..به شماره ثبت……………فرعی………….از…………… اصلی، واقع در بخش ………………. صرفنظر نموده و رضایت تام و کامل دارم که اداره ثبت اسناد و املاک ………………. و مراجع ذیصلاح اداری و ثبتی و قانونی وفق مقررات و موازین قانونی در این خصوص تصمیمات لازمه را اتخاذ نموده و نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و دفاتر مربوط و موجوده در اداره ثبت نیز اقدام نمایند و در این خصوص حق هر گونه اعتراض در حال و آینده را از خود سلب و هیچگونه ادعا و اعتراضی نداشته و نخواهم داشت.

امضا و اثر انگشت …… به تاریخ……

امضا و اثر انگشت شاهد اول …..به تاریخ…….

امضا و اثر انگشت شاهد دوم …… به تاریخ…..

اعطای وکالت به وکیل 

در صورتی که شما در مورد انواع دعاوی حقوقی و کیفری پرونده دعاوی در محاکم مختلف دارید و موضوع اقرارنامه و انواع آن برایتان دردسر درست کرده است می توانید برای اعطای وکالت با سایت ملکی اداری تماس بگیرید تا پیگیری پرونده تان توسط وکیل متخصص صورت پذیرد.