انواع سند مالکیت ملک

با سلام.
کاربر گرامی لطفاً برای بهره مندی از خدمات وکالت و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری از ساعت 9 صبح تا 8 شب با شماره 09306977305 تماس بگیرید.

انواع سند مالکیت ملک ، سند مالکیت المثنی ، اعیانی ، حاضر ، جدید ….

صدور انواع سند مالکیت

صدور انواع سند مالکیت

انواع سند مالکیت ملک – امول غیر منقول اموالی هستند که قابلیت انتقال از محلی به محل دیگر نداشته باشند. مثل ملک. اسناد ملکی انواع گوناگونی دارند. همچنین تحت شرایط مختلف به ثبت می رسند و یا انتقال می یابند.

مطلب مفید | اثبات مالکیت و نمونه دادخواست اثبات مالکیت

شروع بحث در مورد انواع سند مالکیت ملک با اشاره به سند حاضر و جدید

در مورد انواع سند مالکیت به دو اصطلاح باید اشاره نمود و آن سند حاضر و سند جدید است. منظور از سند مالکیت حاضر سندی است که طی تشریفات قانونی مورد بررسی قرار بگیرد. سپس در دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک به نام متقاضی به ثبت برسد . و نهایتاً برای او سند مالکیت صادر شود.

سند مالکیت جدید سندی است که پس از ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت، در مالک و یا ملک ثبت شده تغییری ایجاد شود که منجر به صدور سند مالکیت جدید شود.

انواع سند مالکیت ملک – صدور سند مالکیت جدید

الف- هر گاه مالک ملک قسمتی از ملک ثبت شده خود را به صورت یکی از عقود انتقالی از جمله قطعی، شرطی، رهنی و… به دیگری انتقال دهد.

ب- چنانچه شخصی با خریدن سهام مالکین مشاع مالک شش ذانگ آن ملک شود می تواند درخواست سند مالکیت جدید برای کل ملک نماید.

مطلب مفید | اثبات مالکیت ملک

پ- در صورتی که ملک بین چند نفر مشاع باشد و مالکین بخواهند آن را  افراز نمایند. در این مورد باید برای هر قطعه یا واحد مفروز شده از آن یک شماره در نظر گرفته شده و سند مستقلی صادر شود.

ت- هر گاه مالکی پس از ثبت ملک خود درخواست تفکیک قسمتی از آن به چند قطعه مفروز و  یا چند واحد مستقل آپارتمان نماید.

ث- در صورت فوت مالک و انتقال ملک به وارث نیز هر یک از ورثه می تواند نسبت به سهم الارث خود درخواست صدور سند مالکیت جدید نماید.

ج- هر گاه مالک چند قطعه ملک در مجاورت یکدیگر بخواهد برای همه این املاک یک سند مالکیت درخواست نماید.

د- در مواردی که وصیتی از طرف مالک برای شخص ثالثی در دفتر املک اداره ثبت وجود داشته باشد.

ه- هر گاه صدور متمم سند مالکیت که ستون صفحات نقل و انتقالات پر شده باشد.

و- در صورت تعارض بین اسناد مالکیت .

سند المثنی

در مورد انواع سند مالکیت ملک نکات مهم دیگری نیز وجود دارد. از جمله اینکه برابر ماده 120 آیین نامه اصلاحی قانون ثبت و تبصره های آن در سه مورد به شرح زیر سند المثنی صادر می شود:

  • در مورد گم شدن سند مالکیت
  • چنانچه سند مالکیت کلاً یا جزئاً از بین برود.
  • در صورتی که سند مالکیت نزد شخص ثالثی بوده و استرداد آن حتی با صدور اجراییه مقدور نباشد.

صدور سند مالکیت اعیانی

صدور سند مالکیت اعیانی

سند اعیانی

در مورد انواع سند مالکیت ملک به یک نوع سند دیگر نیز اشاره خواهیم کرد و آن سند اعیانی است. به استناد ماده 104 آیین نامه قانون ثبت، ممکن است پس از ثبت ملک در دفتر املاک، مالک آن به موجب سند رسمی، قراردادی را منعقد نماید. در نتیجه اعیان احداثی در آن ملک به ملکیت طرف قرارداد مجاز در احداث اعیانی مستقر گردد.

مطلب مفید | ابطال سند رسمی توسط اداره ثبت

خلاصه سند قرارداد او را باید در ستون انتقالات سند مالکیت و ذیل ثبت ملک قید نمود. مالک اعیانی می تواند پس از انجام عمل، سند مالکیت را از اداره ثبت بخواهد. اداره ثبت پس از تشریفات قانونی و معاینه محل و تعیین حدود و حقوق ارتفاقی اعیانی، به مالک عرضه و مجاورین اخطار می نماید. سپس در وقت مقرر صورتمجلس معاینه را تنظیم می نماید. هر گاه اختلافی نباشد با دریافت  حق الثبت انتقال سند مالکیت اعیانی را صادر خواهد نمود.

سند با حق خیار فسخ در صلح محاباتی

برابر ماده 30 آیین نامه اجرایی قانون ثبت در صلح های محاباتی که برای مصالح حق فسخ قید شده درخواست ثبت از متصالح با قید حق فسخ برای مصالح پذیرفته می شود. و مشمول ماده 33 قانون ثبت نیست. سند مالکیت این قبیل املاک با قید فسخ به نام متصالح صادر می شود. پس از سقوط حق خیار، متصالح می تواند بدون ذکر حق فسخ، سند مالکیت جدید بگیرد.

 سند مالکیت اراضی موقوفه

یکی از انواع سند مالکیت ملک، اسناد زمین های موقوفی است. ثبت رقبات موقوفه و تنظیم اسناد رسمی نسبت به اینگونه املاک و رعایت ضوابط قانونی مقرر در این زمینه حائز اهمیت می باشد. این امر در بند 354 مجموعه بخشنامه های ثبتی مورد پیش بینی واقع شده است. املاک موقوفه پس از ثبت در دفتر املاک در دفتر ثبت موقوفات نیز به ترتیب و در زیر یکدیگر ثبت خواهد شد . در دفتر مزبور احتیاج به گذاردن صفحات سفید نخواهد داشت. املاک مورد ثلث باقی نیز در دفتر مزبور به ثبت خواهد رسید.

سند مالکیت موقوفی

سند مالکیت موقوفی

صدور سند بعد از تنظیم و ثبت سند انتقال اجرایی

گاهی بر اثر بروز مشکلاتی برای مالک ملک ثبت شده در دفتر املاک، ملک از طریق مزایده به دیگری منتقل می شود. در این موارد صورتمجلسی تهیه و تنظیم می شود.  در این سند نام و نام خانوادگی مالک و خریدار و خصوصیات ملک و قیمت ملک به ضمیمه پرونده اجرایی به دادگاه تسلیم می شود. دادگاه بعد از تأیید، دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می دهد. این دستور، قطعی است.

صدور سند مالکیت پس از اجرای حکم افراز صادر شده از مرجع قضایی

با توجه به بند 378 مجموعه بخشنامه های ثبتی، یکی از مواردی که در آن سند مالکیت تنظیم و صادر می شود پس از اجرای حکم افراز از سوی دادگاه می باشد.  واحدهای ثبتی در موقع اجرای حکم افراز، مفاد حکم را با محدوده ثبتی و سند مالکیت، تطبیق می دهند. سپس حدود و فواصل قطعات را ضمن تنظیم صورتمجلس تعیین می کنند. در انتها مبادرت به صدور سند مالکیت می نمایند.

صدور سند بر اساس قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

در مورد انواع سند مالکیت ملک، به نوع دیگری از اسناد مالکیت نیز باید اشاره نمود. مطابق ماده 1 قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 30 / 9 / 1390 به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمان های اخداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشاء تصرفات متصرفان نیز قانونی است. همچنین صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند. لکن به دلایلی سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آن ها میسور نیست. این کار از طریق هیئت حل اختلاف انجام می  پذیرد. در این رابطه و برای مطالعه بیشتر به مقاله سند تعیین تکلیف مراجعه نمایید.

صدور سند مالکیت برای ملک مورد وثیقه به تقاضای دادسرا به نام دولت

در مواردی که دادستان بخواهد ملک مورد وثیقه را ضبط نماید به وثیقه گذار اخطار داده می شود. ممکن است دریافت کننده اخطار به دادگاه مراجعه ننماید. یا دادگاه عمل دادستان را تأیید نماید. در این صورت، ملک به نفع دولت ضبط و ثبت می شود.

صدور سند مالکیت برای املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه ای مانند زلزله ، سیل و آتش سوزی از بین رفته اند.

گاهی در اثر وقوع جنگ یا حوادث غیر مترقبه ای مانند زلزله، سیل، آتش سوزی و… اسناد و مدارک ثبتی املاک از بین می رود. در این موارد نیاز است که برای صاحبان این املاک، اسناد مالکیت از سوی ادارات ثبت اسناد و املاک کشور صادر گردد.

سند مالکیت برای اراضی موات به نام دولت

اراضی موات که در آن سابقه کشت و زرع وجود ندارد متعلق به دولت است. افراد حق تملک آن را ندارند. اراضی موات باید تحت همین عنوان به نام دولت در دفتر املاک به ثبت رسیده و سند مالکیت نیز به نام دولت صادر گردد. پس یکی از انواع سند مالکیت، اسناد زمین های موات است.

سند بافت های مسکونی روستاها

در مورد انواع سند مالکیت ملک باید به اسناد مربوط به روستاها  هم اشاره نماییم. این اسناد به تصدی گری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از طریق تهیه نقشه تفکیکی و ارسال آن به اداره ثبت، انجام می پذیرد. اگر ملک تعیین حدود شده باشد صورتمجلس تفکیکی تهیه می شود. سپس با طی مراحل فنی و تشریفات قانونی، سند صادر می گردد. در صورت وجود اختلاف در مورد مالکیت ملک، یا عدم تحدید حدود و یا ادعای برخی سازمان ها در مورد ملک، صدور سند موکول به رسیدگی از طرف هیئتی مرکب از رییس اداره ثبت، رییس بنیاد مسکن و یکی از قضات دادگستری خواهد بود.

سند اراضی ملی شده

یکی از انواع سند مالکیت ملک ، صدور آن برای اراضی ملی شده است. مطابق ماده 1 قانون ملی شدن جنگل ها مصوب 27 / 10 / 1341 از تاریخ تصویب آن، عرصه و اعیان کلیه جنگل ها و مراتع و بیشه های طبعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب می شود. این املاک متعلق به دولت است. ولو اینکه قبل از این تاریخ، افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.

در این مورد می توانید مقاله کمیسیون ماده 56  را مطالعه نمایید.

صدور سند به نام دولت در راستای اجرای ماده 10 قانون زمین شهری

کلیه دستگاههای مورد اشاره در ماده 10 قانون زمین شهری موظفند زمین های خود را در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند . ادارات ثبت نیز مکلفند نسبت به انتقال اسناد به نام سازمان مسکن اقدام نمایند.

اعتبار انواع سند مالکیت ملک

باید دانست اعتبار انواع سند مالکیت ملک به معنای آن است که اگر ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت دارنده سند را ملک می شناسد. بنابراین کسی که ملک به اسم او ثبت شده یا ملک به او منتقل شده و این انتقال در دفتر املاک ثبت شده یا ملک به او ارث رسیده، مالک ملک خواهد بود.

آثار حقوقی برای انواع سند مالکیت ملک

انواع سند مالکیت دارای آثار حقوقی هستند. از جمله اینکه:

  • صدور سند رسمی مالکیت، یعنی این سند رسمی است. صاحب آن نیز مالک ملک می باشد.
  • بعد از صدور سند ملک، هر گونه تصرف در آن در حکم تصرفات غیر قانونی شمرده می شود.
  • نسبت به سند به ثبت رسیده نمی توان انکار و تردید کرد. ولی دعوای جعل را می توان در مورد سند مطرح نمود.
  •  مفاد سند رسمی ملک بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها معتبر است. همچنین تاریخ سند در برابر اشخاص ثالث قابل استناد است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

keyboard_arrow_up