رسیدگی به اشتباهات و اختلافات ثبتی

با سلام.
کاربر گرامی لطفاً برای بهره مندی از خدمات وکالت و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری از ساعت 9 صبح تا 8 شب با شماره 09306977305 تماس بگیرید.

رسیدگی به اشتباهات و اختلافات ثبتی ، وظایف هیئت نظارت بر اشتباهات و اختلافات ثبتی

هیئت نظارت رسیدگی به اختلافات و اشتباهات ثبتی

اشتباهات و اختلافات ثبتی

رسیدگی به اشتباهات و اختلافات ثبتی یکی از موضوعات مهم ثبتی است. از آنجا که این موضوع به وظایف هیئت نظارت مربوط می شود ابتدا بهتر است با هیئت نظارت آشنا شویم. اولین بار در سال 1310  به موجب قانون ثبت اسناد و املاک هیئت نظارت در اداره ثبت تشکیل گردید. در سال های بعد  تغییراتی در ساختار هیئت ایجاد شد. بر این اساس اختیاراتی به هیات نظارت داده شد تا نسبت به رفع اشتباهات ثبتی اقدام نماید.

بر اساس ماده ۶‏ قانون ثبت اسناد و املاک  برای رسیدگی به اشتباهات و اختلافات ثبتی مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در هر استان، هیاتی به نام هیات نظارت تشکیل می شود. این هیئت وظیفه دارد به کلیه اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی نماید.

ترکیب اعضاء هیات نظارت :

 • رئیس ثبت استان یا قائم مقام او
 • دو نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه
 • یک نفر عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان مرکز استان با انتخاب رییس قوه قضائیه

ترتیب رسیدگی در هیئت نظارت

هیات نظارت بر رسیدگی به اشتباهات و اختلافات ثبتی که یک مرجع اداری است، با دریافت گزارش ثبت محل و یا شکایت ذی نفع وارد فرایند رسیدگی شکلی به موارد اشتباه و رفع نقص می شود.

مکان تشکیل جلسات هیات نظارت

جلسات هیات نظارت، در اداره کل ثبت استان مربوطه تشکیل می گردد. این جلسات حداقل دو بار در هفته تشکیل می شود. جلسه در مرکز استان دایر می شود. تشکیل جلسات در شهرهای دیگر استان مجاز نخواهد بود.

نفوذ رأی هیئت نظارت و اثر آن

حیطه اختیار و نحوه ورود هیئت نظارت به موضوعات را قانون مشخص نموده است. در گزارش هیئت، شرح کامل پرونده، نوع اشکالات و اختلافات و نحوه رسیدگی و نیز استدلال و کلیه اقدامات هیات از ابتدای رسیدگی تا مرحله صدور ر‌ای ذکر می گردد. در رأی هیئت نظارت قطعی بودن و یا قابل تجدید نظر و اعتراض بودن ذکر می شود.

چه کسانی می توانند به رای هیات نظارت اعتراض نمایند؟

رسیدگی به اشتباهات ثبتی
رسیدگی به اشتباهات ثبتی
 • ذی نفع در موضوع مطرح شده هیات نظارت
 • رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مواردی که آراء هیات های نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد.

حدود صلاحیت و وظایف هیات نظارت برابر ماده 25 اصلاحی ثبت

 1. حدود صلاحیت  هیئت نظارت  در اجرای مقررات ماده 11

بروز اختلاف بین اشخاص و اداره ثبت  در اجرای مقررات ماده 11 ، بروز اشتباه در اقدامات ثبتی ، تزاحم در تصرف اشخاص، تعارض در تصرف اشخاص.

٢‏- هرگاه هیات نظارت تشخیص دهد که در جریان مقدماتی ثبت املاک اشتباه موثر واقع شده: آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه مزبور در آن موثر بوده، ابطال و جریان ثبت طبق مقررات تجدید یا تکمیل یا اصلاح می گردد.

٣‏- هرگاه در موقع ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدی صرفاً به علت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالکیت و یا دفتر املاک اشتباه قلمی رخ دهد: و همچنین در صورتی که ثبت دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد، هیات نظارت پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه دستور اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را صادر خواهد کرد.

مشاوره با وکیل برای رسیدگی به اشتباهات و اختلافات ثبتی

۴- اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته، و بعداً اداره ثبت متوجه آن گردد، در هیات نظارت مطرح می شود. و در صورتی که پس از رسیدگی وقوع ‌اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه به حق کسی خلل نرساند، هیات نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر می نماید. چنانچه اصلاح مزبور خللی به حق کسی برساند، به شخص ذی نفع اخطار می کند که می تواند به دادگاه مراجعه نماید. اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آن را پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد نمود.

‏۵ – رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیات نظارت است.

وکیل دعاوی در رسیدگی به اشتباهات و اختلافات ثبتی

۶-‏رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود، با هیات نظارت است . مشروط بر اینکه رفع اشتباه مزبور خللی به حق کسی نرساند.

٧‏- هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین، اشکال یا اشتباهی پیش آید؛ رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هیات نظارت خواهد بود.

٨‏- رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رئیس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی با هیات نظارت است.

اشتباهات ثبتی را می توان با پیگیری حل نمود

‏تبصره ۱- در مواردی که بر حسب تشخیص هیات نظارت مقرر شود که آگهی های نوبتی تجدید گردد، ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد که فقط یک نوبت خواهد بود، معترضین حق اعتراض خواهند داشت.

تبصره ۲-در صورتی که اشتباه از طرف درخواست کننده ثبت باشد، هزینه تجدید عملیات مقدماتی ثبت به طریقی که در آیین نامه تعیین خواهد شد، به عهده درخواست کننده خواهد بود.

تبصره ۳ – رسیدگی هیأت نظارت در موارد مذکور در بندهای یک و دو این ماده تا وقتی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد.

اشتباهات و اختلافات ثبتی

تبصره ۴- آراء هیات نظارت فقط در مورد بندهای یک و پنج و هفت این ماده بر اثر شکایت ذی نفع قابل تجدید نظر در شورای عالی ثبت خواهد بود. ولی مدیر کل ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آراء هیاتهای نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد، موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارجاع می نماید. و در صورتی که رای هیات نظارت به موقع اجرا گذارده نشده باشد، طبق نظر شورای عالی ثبت به موقع اجرا گذارده می شود. در مورد ایجاد وحدت رویه نظر شورای عالی ثبت برای هیات های نظارت لازم الاتباع خواهد بود.

تبصره ۵- در مورد بندهای یک و پنج و هفت رای هیات نظارت برای اطلاع ذی نفع به مدت بیست روز در تابلوی اعلانات ثبت محل الصاق و سپس به موقع اجرا گذاشته می شود. وصول شکایت از ناحیه ذی نفع چنانچه قبل از اجرای رای باشد، اجرای رای را متوقف می نماید. و رسیدگی و تعیین تکلیف با شورای عالی ثبت خواهد بود. هرگاه شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی رای هیات نظارت را تایید نماید، عملیات اجرایی تعقیب می گردد.

وکیل دعاوی ثبتی

رسیدگی به اشتباهات و اختلافات ثبتی در مواردی موجبات طرح دعوا را فراهم می آورد. چنانچه شما در زمره کسانی هستید که قصد اعتراض به آراء هیئت نظارت را دارید بهتر است امور خود را به اهل فن و افراد صلاحیت دار واگذار نمایید. در این موارد می توانید با ما مشورت نمایید.

گروه حقوقی تخصصی ملکی اداری آماده همکاری با شما در امور اشاره شده و سایر موارد مشابه خواهد بود.

2 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • سلام ملک مشاح در دادگاه به مزایده گذاشته شده وبعدازطرف
  دادگاه تحویل برنده ی مزایده شده و برنده تصرف کرده بعد برای ثبت سندبامدارکی که دادگاه داده به اداره ثبت مراجعه
  کرده که سندبزنددرمراحل ثبت
  یکی از خواندگان پرونده در دادگاه که سهم پولش به حساب
  دادگاه واریز شده به ثبت ملک
  معترض ومدارکی که در دادگاه
  قبلاً برسی شده رابه اداره ثبت
  ارایه کرده و مانع ثبت میشود
  حالا ثبت پرونده رابه هیت
  نظارت فرستاده حالاایااین کار
  اداره ثبت درست است وچه باید کرد متشکرم

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

keyboard_arrow_up