سایت ملکی، اداری بر پایه تجربه و تعهد ایجاد شده استسایت ملکی، اداری

سایت ملکی، اداری متشکل از سه گروه تخصصی است. این گروهها شامل گروه ملکی ثبتی، گروه حقوقی و گروه ثبت برند و مؤسسه هستند. اعضای هر یک از این گروهها در حوزه های تخصصی مختلف صاحب نظر می باشند. تیم کارشناسی «ملکی، اداری» افراد با تجربه و متعهد به اصول حرفه ای می باشند.

نظرات تیم سایت ملکی، اداری در حوزه های ملکی، ثبتی، حقوقی، و ثبت برند و مؤسسه نظر تخصصی است.

این نظرات می تواند معیار مناسبی برای اخذ تصمیمات اساسی در هرحوزه  باشد.

کارشناسان ما قادرند مشکلات شما را تحلیل و تفسیر نموده و راه کارهای مناسب برای حل آن ارائه نمایند.

در حوزه حقوقی، تیم ما سال ها تجربه در امر وکالت در پرونده های مختلف کیفری و حقوقی دارد .

تجربه این تیم می تواند خواسته ها و انتظارات شما را به مناسب ترین شکل برآورده سازد.

در امور ثبت برند و مؤسسه، تیم ما با کمترین هزینه، بهترین حالت و کوتاهترین زمان نیازهای شما را مرتفع می نماید.

اعضای تیم ما متعهد به اخلاق، رعایت انصاف و اصول حرفه ای عمل می کنند.

ما مراجعات شما به سازمان مسکن و شهرسازی، شهرداری، اداره ثبت شرکت ها و مجتمع های قضایی را به حداقل می رسانیم.

فهرست
Call Now Button