شهرداری و اعتراض به آراء کمیسیون ها

یکی از نهادهایی که برخی از دعاوی مهم و اعتراضات شهروندان مربوط به آن می شود، شهرداری و بویژه شهرداری تهران است.

تنوع موضوعات و وظایف متنوع این نهاد عمومی موجب شده است که بیشتر شهروندان با آن همواره در ارتباط باشند.

در امور ملکی انواع موضوعات مهم وجود دارد که در مورد آنها کمیسیون هایی برگزار و تصمیماتی اتخاذ می شود.

برخی از آراء این کمیسیون ها موجبات اعتراضات شهروندان و وکلای آن ها را فراهم می کند .

برخی از مهم ترین کمیسیون های ملکی زیر نظر شهرداری برگزار می شود. در برخی نیز، این نهاد عمومی عضو اصلی است. از این رو در ادامه ضمن اشاره به مهم ترین کمیسیون ها، لینک هایی قرار داده شده است تا شما در مورد هر یک، اطلاعات مختصری را کسب نمایید.

این موضوعات و کمیسیون ها به شرح زیر هستند:

کمیسیون ماده ۵ 

کمیسیون ماده ۷

کمیسیون ماده ۷۷

کمیسیون ماده ۱۰۰

تغییر کاربری

مطالبه بهای ملک واقع در طرح شهرداری

برای مطالعه بیشتر در مورد انواع کمیسیون های مرتبط با شهرداری، شماره مواد آن ها در لینک های زیر آمده است. با کلیک بر روی هر یک می توانید با کمیسیون مربوط به آن ماده آشنا شوید

فهرست
Call Now Button