انواع خدمات وکیل املاک:

الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به تحویل مبیع، دعوای تجویز مال مشاع غیر ثبتی

دعوای ابطال سند مالکیت مال غیر منقول، دعوای ابطال معامله فضولی

دعوای اثبات مالکیت،  دعوای اخذ به شفعه، تصرف عدوانی، خلع ید، ممانعت از حق، تصرف عدوانی

دعوای مطالبه حق کسب و پیشه، تجارت و سرقفلی

دعوای قلع و قمع مستحدثات، دعوای مطالبه حقوق زارعانه(حق ریشه)، دعوای اثبات نسق زارعانه

دعوای الزام موجر به تعمییرات اساسی عین مستاجره، دعوای اعلام جزیی یا اساسی بودن تعمیرات عین مستاجره

 دعوای فسخ اجاره، دعوای تخلیه ملک استیجاری

مشاوره تخصصی
Call Now Button