دعوای اعتراض ثالث چیست؟

با سلام.
کاربر گرامی لطفاً برای بهره مندی از خدمات وکالت و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری از ساعت 9 صبح تا 8 شب با شماره 09306977305 تماس بگیرید.

دعوای اعتراض ثالث و انواع آن، شرایط  و مهلت اعتراض ثالث ، نمونه دادخواست اعتراض ثالث

"<yoastmark

دعوای اعتراض شخص ثالث 

چنانچه رأی صادره از دادگاه یا داوری ، به حقوق اشخاص دیگری غیر ازطرفین دعوا خللی وارد آورد و از رأی صادره زیان ببینند، می­توانند به رأی صادره اعتراض کنند. طرح چنین دعوایی در دادگاه ، دعوای اعتراض ثالث خواهد بود.

انواع اعتراض ثالث

براساس قانون آیین دادرسی مدنی ، دعوای اعتراض ثالث به دو قسم تقسیم می­شود:

1. اعتراض ثالث اصلی

در صورتی است که رأیی از دادگاه یا داوری صادر شده و شخصی که به عنوان یکی از طرفین دعوا ، در دعوا دخالت نداشته و رأی صادره را مخل حقوق خود می­داند، به رأی صادره اعتراض می­کند.

2. اعتراض ثالث طاری

در صورتی است که به هنگام رسیدگی به دعوایی، رأی صادره از مرجع دیگر به عنوان دلیل اثبات ادعا از سوی یکی از طرفین ارائه می­شود. طرفی که رأی را به عنوان دلیل ارائه کرده است در رأی صادره پیشین، طرف دعوای اعتراض ثالث بوده است. طرف دیگر دعوای مطروحه که رأی ارائه شده را مخل حقوق خود می­داند، به عنوان ثالث به رأی صادره اعتراض می­ کند.

طرح اعتراض 

هرگاه در راستای اجرای رأیی ، مال یا وجه نقدی توقیف شود و شخص ثالثی نسبت به مال توقیف شده ادعای حقی کند، باید دعوای اعتراض ثالث اجرایی طرح کند.

مطالب مفید | توقیف عملیات اجرایی ثبت

شرایط اعتراض 

شرایط زیر برای طرح دعوای اعتراض ثالث لازم است:

"<yoastmark

 • معترض باید در دعوای اعتراض ثالث ذینفع باشد. یعنی در صورتی که رأی مطابق خواسته او صادر شود از رأی صادره منتفع شود.
 • شخص در صورتی می­تواند دعوای اعتراض ثالث اقامه کند که خود یا نماینده ­اش یا کسی که وی قائم مقام (مورث یا منتقل) اوست در دادرسی منتهی به صدور رأی به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد.
 • نسبت به هرگونه رأی اعم از حکم و قرار امکان­پذیراست.
 • در مورد آرای قطعی و غیر قطعی امکان­پذیر است.
 • در خصوص آرای حضوری و غیابی امکان­پذیر است.
 • به آرای صادره از مراجع بدوی در صورتی اعتراض ثالث امکان­پذیر است که از آن تجدیدنظر خواهی نشده باشد.
 • در صورتی که رأیی در مرجع تجدیدنظر در جریان رسیدگی باشد و شخصی رأی صادره را مخل حقوق خود بداند، به عنوان وارد ثالث می­تواند وارد دعوا شود.
 • اگر رأیی در مرجع فرجام در جریان رسیدگی باشد، دادخواست اعتراض ثالث باید به دیوان عالی کشور تقدیم شود.
 • طرفین دعوای اعتراض ثالث ، محکوم ­له و محکوم­ علیه رأی مورد اعتراض می­باشند.
 • در اعتراض ثالث ، امکان ورود ثالث، جلب ثالث و دعوای متقابل وجود ندارد.

مهلت اعتراض ثالث

 دعوای اعتراض ثالث یکی از طرق فوق­ العاده شکایت به رأی است. در قانون برای اعتراض ثالث ، مهلت تعیین نشده است. با این حال براساس قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است. و بعد از اجرای آن درصورتی می‌توان اعتراض نمود که ثابت ‌شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.

برای طرح دعوی به کجا مراجعه کنیم؟

مرجع اعتراض ثالث

مرجع اعتراض ثالث

 • اعتراض ثالث اصلی: برای تقدیم دادخواست به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه می­کنیم. دادخواست از طریق دفتر مزبور به مرجع صادر کننده رأی مورد اعتراض ارسال  میشود.
 • اعتراض ثالث طاری: اعتراض کننده باید در مرجع رسیدگی کننده به دعوای اعتراض ثالث که رأی مورد اعتراض به عنوان دلیل در آن اقامه شده است، اعتراض خود را طرح کرده و در همان مرجع مورد رسیدگی قرار می­گیرد. چنانچه درجه دادگاه رسیدگی کننده پایین­تر از دادگاه صادر کننده رأی مورد اعتراض باشد، معترض ، دعوای اعتراض ثالث خود را از طریق دفتر خدمات الکترونیک  قضایی ، به دادگاه صادرکننده رأی ارسال می­کند.
 • اعتراض ثالث اجرایی: هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده ، شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود. در غیر این صورت ، عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.

هزینه دادرسی 

هزینه دادرسی در اعتراض ثالث براساس تعرفه قضایی پنج و نیم درصد محکوم ­به است.

مطالب مفید | اعتراض به درخواست ثبت ملک

تجدیدنظر خواهی 

رأیی که به دنبال دعوای اعتراض ثالث صادر ­شود، قابل تجدیدنظر خواهی است. مگر اینکه رای معترض عنه، غیر قابل تجدیدنظر باشد. که در این صورت، رأیی هم که به دنبال اعتراض ثالث صادر می­شود غیر قابل تجدیدنظر خواهد بود.

نمونه متن دادخواست اعتراض ثالث

تعیین خواسته و بهای آن : اعتراض ثالث نسبت به حکم شماره …. صادره از شعبه دادگاه عمومی… در پرونده کلاسه…. با الغای حکم معترض ­عنه صدور دستور تأخیر اجرائی به انظمام کلیه خسارات قانونی

دلایل و منضمات : 1- کپی مصدق قرارداد مورخ ……..2- دلیل پرداخت ثمن 3- استعلام ثبتی 4- حکم  صادره از شعبه …..دادگاه عمومی…. به شماره …..

ریاست محترم …………………..

با سلام؛ احتراماً به استحضار می­رساند؛

اینجانب برابر قرارداد مورخ …. شش ….دانگ …باب خانه جزء پلاک ثبتی…بخش… محل وقوع ملک آپارتمان ردیف… صورتمجلس تفکیکی شماره… را از خوانده خریداری نموده و کلیه تعهدات قراردادی خود را انجام دادم. و مبیع نیز به تصرف اینجانب داده شده است. نظر به اینکه خوانده ردیف اول بدون اطلاع اینجانب با طرح دعوی در پرونده کلاسه…. در آن شعبه محترم موفق به اخذ حکم شماره مذکور و اجرائیه می­گردد؛ در صورتی که موضوع معامله در تاریخ ….(موخر از معامله اینجانب) توسط خواندگان ردیف­ های اول و دوم با همدیگر مورد ادعای معامله واقع شده است.

و در تاریخ مذکور و با وصف تنظیم قرارداد با اینجانب، دیگر فروشنده مالکیتی در مورد معامله نداشته است. فلذا با تقدیم دادخواست مطروحه نسبت به حکم صادره به شماره….صادره ازشعبه­ دادگاه عمومی … در پرونده کلاسه­…معترض ثالث بوده؛ به استناد ماده 424 قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1322 صدور قرار تأخیر عملیات اجرایی و الغاء حکم معترض ­عنه به بطلان قرارداد مورخه ….فیمابین خواندگان ردیف­ های اول و دوم مورد استدعاست.

محل مهر و امضا

مطلب مفید | وکیل اعاده دادرسی

مستندات قانونی 

‌ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی:

اگر درخصوص دعوایی، رأیی صادره شود که به‌ حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به‌رأی شده است به‌عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید.

ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی:  

درمورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به‌هرگونه رأی صادره از دادگاههای عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به‌حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند می‌توانند به‌عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.

دعوای اعتراض ثالث

ماده 419 قانون آیین مدنی:

اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است: اصلی و طاری.

ماده 420 قانون دادرسی مدنی:

اعتراض اصلی باید به‌موجب دادخواست و به طرفیت محکوم‌له و محکوم‌علیه رأی مورد اعتراض باشد. این دادخواست به‌دادگاهی‌تقدیم می‌شود که رأی قطعی معترض‌عنه را صادر کرده است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود.

ماده 421 قانون آیین دادرسی مدنی:

اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست بعمل خواهد آمد. ولی اگر درجه دادگاه پایین‌تر از‌دادگاهی باشد که رأی معترض‌عنه را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده است تقدیم می‌نماید . و موافق اصول، در‌آن دادگاه رسیدگی خواهدشد.
‌ماده 422 قانون آیین دادرسی مدنی: اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن درصورتی می‌توان اعتراض نمود که ثابت‌شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.

دعوای اعتراض ثالث

ماده 423 قانون آیین دادرسی مدنی:

درصورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی که درخصوص اعتراض یادشده صادر‌می‌شود مؤثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به‌تأخیر می‌اندازد. در غیر این‌صورت به دعوای اصلی رسیدگی‌کرده رأی می‌دهد. اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده (421) با دادگاه دیگری باشد به‌ مدت بیست روز به اعتراض‌کننده مهلت داده می‌شود که‌ دادخواست خود را به‌ دادگاه مربوط تقدیم نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.

ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی:

اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه‌رسیدگی‌کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می‌کند.

ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی:

چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌نماید و‌اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.

ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی:

ممکن است شخص ثالث نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده اظهار حقی نماید. اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود. در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد. و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.

‌ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی:

شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند. و در صورتی که‌ دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید.

تبصره – محکوم له می‌تواند مال دیگری را از اموال محکوم ‌علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال ‌مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد.

توضبح : ما در این سایت حداقل دو مقاله دیگر در مورد اتعراض ثالث درج نموده ایم که مطالعه آنها نیز میتواند به شما در فهم موضوع و رفع نیازهای شما کمک کننده باشد. این مقالات عبارتند از:

 1. اعتراض ثالث اجرایی و نحوه رسیدگی به آن.
 2. دعوای اعتراض ثالث اجرایی.

برای مطالعه کافی است عنوانهای یاد شده را در کادر جستجو در بالای صفحه وارد و پس از کلیک ، به مقاله ها دسترسی پیدا نمایید.

مطلب مفید | شرایط دعوای تقابل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

keyboard_arrow_up