دعوای الزام به اخذ پایان کار

دعوای الزام به اخذ پایان کار

دعوای الزام به اخذ پایان کار یکی از دعاوی ملکی است که جنبه حقوقی دارد. این دعوا از آن جهت اهمیت دارد که مقدمه دو دعوای دیگر یعنی اخذ صورتمجلس تفکیکی و اخذ سند رسمی است. اما خوب است قبل از اینکه وارد بحث حقوقی دعوای الزام به اخذ پایان کار شویم، در مورد پروانه ساختمان و پایان کار بیشتر بدانیم.

پروانه ساختمان چیست؟

برای هر ساختمان که در محدوده های شهری بنا می شود قبل از شروع بنا، پروانه ساختمان صادر می شود. پروانه ساختمان  را شهرداری صادر می کند. در پروانه ساخت همه مشخصات فنی که قرار است ساختمان بر اساس آن بنا شود ذکر می گردد.

پایان کار چیست؟

پایان کار نیز مدرکی است که پس از تطبیق و سنجش صحت تمام مشخصات مندرج در پروانه ساخت و همچنین نقشه ساختمان با وضعیت موجود بنای احداثی، صادر می شود. در واقع پایان کار حکم تأییدیه ساخت یک ساختمان بر اساس نقشه و استانداردها و ضوابط حاکم بر ساخت و ساز را دارد. بنابراین اهمیت فوق العاده ای خواهد داشت. زیرا تا ساختمان پایان کار نداشته باشد برای آن سند صادر نمی شود.

مهلت اخذ پایان کار

معمولاً مدت زمان و یا اعتبار پروانه ساخت دو سال است. سازنده ساختمان می باید در این مدت کار احداث ساختمان را به اتمام برساند. بنابراین اگر ظرف مدت مورد نظر ساختمان احداث نشود ضمن آنکه مشمول جریمه خواهد شد صدور پایان کار برای آن نیز به تعویق خواهد افتاد.

دعوای الزام به اخذ پایان کار

دعوای الزام به اخذ پایان کار

دعوای الزام به اخذ پایان کار زمانی مطرح می شود که سازنده نتوانسته و یا نخواسته است که کار ساخت را به اتمام برساند. لذا مالک می تواند به دادگاه حقوقی مراجعه و دادخواست الزام به تنظیم پایان کار را به مرجع قضایی تقدیم نماید.

 طرفین دعوا

 طرفین دعوای الزام به اخذ پایان کار عبارتند از:

  •  خواهان: معمولاً خریدار ملک است. همچنین می تواند مالکی باشد که با سازنده عقد قرارداد مشارکت ساخت منعقد نموده است.
  • خوانده: خوانده می تواند سازنده ملک، فروشنده و یا حتی مالک ملک باشد. در هر حال باید روشن باشد که وظیفه دریافت پایان کار ساختمان بر عهده چه کسی بوده است. چنین فردی خوانده خواهد بود.

ممکن است خریدار ملک، آن را از سازنده (فردی غیر از مالک اصلی) خریداری نموده باشد. در این صورت، خواهان باید در دادخواست خود علاوه بر سازنده، نام مالک را نیز در لیست خواندگان قید نماید. اگر شهرداری عامل به تعویق افتادن صدور پایان کار باشد، در لیست خواندگان نام شهداری نیز برده می شود.

دادگاه صالح

دادگاه صالح به رسیدگی به این دعوا، در محلی خواهد بود که ملک در حوزه قضایی آن قرار دارد. با صدور حکم از طرف دادگاه و محکومیت خوانده یا خواندگان، خواهان می تواند به اجرای احکام مراجعه و تقاضای اجرای حکم را بنماید. با صدور اجراییه، خوانده با دریافت ابلاغیه فرصت ده روزه ای خواهد داشت تا نسبت به اخذ پایان کار اقدام نماید.  ممکن است خوانده از اجرای حکم سرپیچی نماید. در این صورت خواهان باید مجوز از دادگاه اخذ و با هزینه خود پایان کار را دریافت نماید. وی می تواند هزینه های انجام شده را از خوانده مطالبه کند. این اقدام مستلزم دادخواست جدید نیست و از همان ابتدا می تواند همه این موارد را در دادخواست قید نماید. در صورت عدم امکان اخذ پایان کار، خواهان می‌تواند قرارداد خود را فسخ کند.

اشاره به چند نکته مهم
  • محکوم اصلی به اخذ پایان کار کسی نیست جز مالک اصلی ملک.
  • برابر مفاد قرارداد، فردی که متعهد به اخذ پایان کار بوده، صرفاً  محکوم به پرداخت خسارت و ضرر و زیان تأخیر خواهد بود.
  • اخذ پایان کار از این جهت مهم است که رابطه ناگسستنی میان آن با  صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی وجود دارد
  • بنابراین مادامی که  پایان کار صادر نشده باشد، اجرای آن ها نیز متوقف خواهد بود.
  • پس، هر سه دعوای «الزام به تنظیم سند رسمی»، «اخذ پایان کار» و «صورتمجلس تفکیکی» را می توان در یک دادخواست مطرح نمود.

مطالب مفید دیگر:

دعوی الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

الزام به تنظیم سند رسمی ملک

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی