ارث از فرزند ، همسر ، مادر ، پدر 

با سلام.
کاربر گرامی برای برقراری ارتباط با مشاور حقوقی در امور دعاوی خانواده ، از ساعت 8 صبح تا 8 عصر با شماره 09125453894 تماس بگیرید.

ارث از فرزند ، همسر ، مادر ، پدر ، ارث از همسر و ارث پدر از پسر

ارث از فرزند

ارث از فرزند ، همسر ، مادر ، پدر و نیز ارث پدر از پسر از جمله موضوعاتی است که کمی پیچیده به نظر می رسد. از این رو بیشتر کاربران با آن مشکل دارند و غالباً از جزییات آن بی اطلاع هستند. میزان ارث از هر یک از خویشاوندان و نحوه تقسیم ترکه و ارث میان آنان در قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است. دراین مقاله موضوع مورد نظر را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

مطلب مفید | وکیل ارث و انحصار وراثت

ارث از فرزند

اگر فرزند فوت کند حالت های زیر متصور است:

الف) همسر و فرزند نداشته باشد و پدر و مادرش در قید حیات باشند ، یک سوم ارث به مادر و و دو سوم ارث به پدر میرسد.

ب) هیچ وارثی جز پدر نداشته باشد ، تمام ارث فرزند به پدر میرسد.

پ) جز مادر هیچ وارثی نباشد، مادر یک سوم ارث را به فرض و بقیه را به رد میبرد .

ت) متوفی دارای فرزند باشد ، پدر یا مادر هر کدام فقط از یک ششم اموال متوفی ارث می برند.

الهام دولتی کارشناس حقوقی

ارث از همسر (زوج و زوجه)

"<yoastmark

ارث از همسر (زوجه)

 • اگر وارث متوفی فقط زوج باشد: تمام ترکه را به ارث می برد.
 • چنانچه ورثه متوفی زوج و فرزند یا فرزندان باشد:  در صورتی که متوفی دارای فرزند باشد چه از این زوجه چه از همسر دیگر، سهم زوج یک چهارم ترکه است و مابقی ترکه بین فرزندان تقسیم می شود.
 • هر گاه وارثین متوفی زوج و پدر یا مادر و یا پدر و مادر باشد:  اگر زوجه فرزند نداشته باشد، سهم زوج یک دوم ترکه است و بقیه ترکه بین پدر و مادر تقسیم می شود.

مطلب مفید | قبول و رد ترکه توسط ورثه

ارث از شوهر

 در صورتی که متوفی مرد باشد فروض زیر برای وراث متوفی متصور است:

 • وارث متوفی فقط زوجه باشد: یک چهارم از ترکه به فرض به زوجه داده می شود و بقیه ترکه در حکم اموال بلاوارث است.
 • وراث متوفی زوجه و فرزند یا فرزندان باشد:  یک هشتم از ترکه به فرض به زوجه داده می شود و بقیه ترکه بین فرزندان تقسیم می شود.
 • وراث متوفی زوجه و پدر یا مادر یا پدر و مادر باشد: یک چهارم از ترکه به فرض به زوجه داده می شود و بقیه ترکه بین پدر و مادر تقسیم می شود.
نکته:
 • ملاک برای تعیین سهم زوج و زوجه، داشتن یا نداشتن فرزند برای متوفی است.
 • در صورتی که ترکه بیشتر از فروض وراث باشد، سهم زوجین افزایش نمی یابد.

مطلب مفید | سهم الارث زن از شوهر

ارث از پدر ، ارث از مادر :

 • یک دختر تنها:

اگر متوفی تنها یک دختر داشته باشد؛ یک دوم به فرض به او داده می شود. و بقیه به او رد می شود.

 • دو دختر یا بیشتر:

 اگر متوفی فقط دو یا چند دختر داشته باشد، دو سوم ارث به فرض به دخترها داده می شود و مابقی ترکه به آنها رد می شود. تا بین خود به تساوی تقسیم می کنند.

 • یک پسر تنها:

 اگر تنها وارث متوفی یک پسر باشد، تمام ترکه به قرابت به پسر می رسد.

 • دو پسر یا بیشتر:

اگر تنها وراث متوفی فقط دو یا چند پسر باشد، همه ترکه به قرابت به آنها می رسد و به صورت مساوی بین خود تقسیم می کنند.

 • دختر و پسر با هم:

اگر وراث متوفی یک دختر و یک پسر یا چند دختر و یک پسر و یا چند پسر و یک دختر یا چند دختر و چند پسر باشد، همگی به قرابت ارث می برند و سهم فرزندان پسر دو برابر سهم فرزندان دختر خواهد بود.

 

پدر و مادر و فرزندان( ارث پدر از پسر ، ارث مادر از پسر ، ارث پدر از فرزند ، ارث مادر از فرزند و …..):

اگر وراث متوفی پدر و یک دختر باشد:

 در مورد ارث پدر از پسر، یک ششم را پدر به فرض می برد و یک دوم را دختر به فرض می برد. بقیه ترکه به نسبت همین فرض به پدر و دختر رد می شود.

اگر وراث متوفی پدر و دو یا چند دختر باشد:

 یک ششم را پدر به فرض می برد و دو سوم را دخترها به فرض می برند و بقیه به همین نسبت، به فرض به پدر و دخترها رد می شود.

اگر وراث متوفی پدر و یک یا چند پسر باشد:

یک ششم به پدر رد می شود و بقیه به قرابت به فرزند پسر داده می شود.

اگر وراث متوفی پدر و یک یا چند دختر و یک یا چند پسر باشد:

یک ششم به پدر به فرض داده می شود و بقیه ترکه به قرابت به فرزندان می رسد که سهم فرزند پسر دو برابر سهم فرزند دختر است.

اگر وراث متوفی پدر و مادر و یک دختر باشد:

 یک ششم به مادر به فرض می رسد، یک ششم به فرض به پدر می رسد، یک دوم به فرزند دختر می رسد، اگر مادر اخوه حاجب داشته باشد، مابقی ترکه به رد به پدر و دختر داده می شود؛ اگر مادر اخوه حاجب نداشته باشد، مابقی ترکه به رد به پدر، مادر و دختر داده می شود.

اگر وراث متوفی پدر و مادر و دو یا چند دختر باشد:

دو سوم ترکه به فرض به دخترها داده می شود، یک ششم به فرض به پدر و یک ششم به فرض به مادر داده می شود. مابقی ترکه اگر مادر اخوه حاجب داشته باشد، به همین نسبت، به فرض به پدر و دخترها رد می شود. اگر مادر اخوه حاجب نداشته باشد، به همین نسبت، به فرض به پدر، مادر و دخترها رد می شود. سهم دخترها به نسبت مساوی بین آنها تقسیم می شود.

مطلب مفید | مراحل تقسیم ترکه و شرایط آن

اگر وراث متوفی پدر و مادر و یک یا چند پسر باشد:

یک ششم به پدر و یک ششم به مادر به فرض داده می شود، بقیه ترکه به قرابت به پسر یا پسر ها می رسد.  سهم پسرها به نسبت مساوی بین آنها تقسیم می شود.

اگر وراث متوفی پدر و مادر و یک یا چند دختر و یک یا چند پسر باشد:

 یک ششم ترکه به پدر،یک ششم به مادر به فرض داده می شود. بقیه ترکه به قرابت به فرزندان می رسد. سهم فرزندان پسر دو برابر سهم فرزندان دختر است.

اگر وراث متوفی مادر و یک دختر باشد:

 یک دوم به دختر و یک ششم به مادر به فرض می رسد و بقیه ترکه اگر مادر اخوه حاجب داشته باشد به دختر به رد داده می شود و اگر مادر اخوه حاجب نداشته باشد به مادر و دختر به نسبت سهمشان به رد داده می شود.

اگر وراث متوفی مادر و دو یا چند دختر باشد:

دو سوم به دخترها و یک ششم به مادر داده می شود. بقیه ترکه اگر مادر اخوه حاجب داشته باشد به دخترها رد می شود و اگر مادر اخوه حاجب نداشته باشد به نسبت سهمشان به مادر و دخترها به رد داده می شود. سهم دخترها به نسبت مساوی بین آنها تقسیم می شود.

اگر وراث متوفی مادر و یک یا چند پسر باشد:

 یک ششم به فرض به مادر داده می شود و بقیه به قرابت به فرزندان پسر می رسد. سهم فرزندان پسر به نسبت مساوی بین آنها تقسیم می شود.

اگر وراث متوفی مادر و یک یا چند دختر و یک یا چند پسر باشد:

یک ششم به مادر می رسد و بقیه به قرابت به فرزندان می رسد. سهم فرزند پسر دو برابر فرزند دختر است.

 

ارث از فرزند ، همسر ، مادر ، پدر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

keyboard_arrow_up