ارث برادر و خواهر ، پدر بزرگ و مادر بزرگ (ترکه طبقه دوم)

با سلام.
کاربر گرامی برای برقراری ارتباط با مشاور حقوقی در امور دعاوی خانواده ، از ساعت 8 صبح تا 8 عصر با شماره 09125453894 تماس بگیرید.

ارث برادر و خواهر ، پدر بزرگ و مادربزرگ (ترکه طبقه دوم)

ارث برادر و خواهر ، پدر و مادر بزرگ

ارث برادر و خواهر ، پدر و مادر بزرگ

آشنایی با ارث برادر و خواهر ، پدر و مادر بزرگ

مطلب مرتبط | ارث از فرزند ، همسر ، مادر و پدر 

نحوه تقسیم ارث میان ورثه یکی از موضوعات مهم حقوقی است که در مواقعی اختلافاتی را میان ورثه ایجاد میکند. مراحل تقسیم ترکه خود موضوع مفصلی است که باید در باره آن نکاتی را فرا گرفت. همچنین باید دانست ورثه میتوانند در مورد قبول یا رد ارث و ترکه تصمیم بگیرند.

ارث برادر و خواهر ، پدر بزرگ و مادر بزرگ یا همان وارثین طبقه دوم بدین ترتیب است که چنانچه متوفی در طبقه اول ورثه ای نداشته باشد، وراث طبقه دوم از او ارث می برند. در این مقاله نحوه تقسیم ارث و میزان سهم الارث افراد طبقه دوم ارث را بررسی خواهیم نمود.

نکته : منظور از برادر یا خواهر تنی(ابوینی) یعنی از پدر و مادر یکی ، منظور از ناتنی(ابی) یعنی فقط از پدر یکی ، منظور از «امی» یعنی فقط از مادر یکی .

مطلب مرتبط | وکیل ارث و انحصار وراثت

ارث برادر و خواهر ( تنی یا ناتنی)

 • اگر وارث متوفی فقط یک یا چند برادر تنی یا ناتنی باشد:

 تمام ترکه را به قرابت می برند و ترکه به نسبت مساوی بین برادرها تقسیم می شود.

 • اگر وارث متوفی فقط یک خواهر تنی یا ناتنی باشد:

 یک دوم ترکه را به فرض می برد و بقیه به رد به او داده می شود.

 • اگر وارث متوفی دو یا چند خواهر تنی یا ناتنی باشد:

 دو سوم ترکه را به فرض می برد و بقیه به قرابت به او داده می شود.

 • اگر وراث متوفی یک یا چند خواهر تنی یا ناتنی و یک یا چند برادر تنی یا ناتنی باشد:

تمام ترکه را به قرابت می برند و سهم برادران دو برابر سهم خواهران است.

 • اگر وراث متوفی یک یا چند برادر یا خواهر تنی و یک یا چند برادر یا خواهر ناتنی باشد:

با وجود برادر و خواهر تنی ، برادر و خواهر ناتنی ارث نمی برند . برادر و خواهر تنی تمام ترکه را به قرابت می برند که سهم برداران دو برابر سهم خواهران است.

 • اگر وراث متوفی یک یا چند برادر یا خواهر تنی یا ناتنی و یک برادر یا خواهر (از مادر یکی) باشد:

برادر یا خواهر (از مادر یکی) یک ششم ترکه را به فرض می برد و بقیه ترکه به برادر و خواهر تنی به قرابت می رسد.

 • اگر وراث متوفی یک یا چند برادر یا خواهر تنی یا ناتنی و دو یا چند برادر یا خواهر (از مادر یکی) باشد:

یک سوم ترکه به برادر و خواهر (از مادر یکی) به فرض می رسد که بین خود به تساوی تقسیم می کنند . بقیه ترکه به قرابت به برادر و خواهر تنی یا ناتنی می رسد که سهم ذکور دو برابر سهم اناث است.

ارث پدر بزرگ و مادر بزرگ

 • اگر وارث متوفی یک جد پدری باشد:

کل ترکه را به قرابت می برد.

 • اگر وارث متوفی یک جده پدری باشد:

همه ترکه را به قرابت می برد.

 • اگر وراث متوفی جد و جده پدری باشد:

کل ترکه را به قرابت به ارث می برند و سهم مرد دو برابر زن است. یعنی جد پدری دو برابر جده پدری سهم می برد.

 • اگر وارث متوفی یک جد مادری باشد:

به میزان یک سوم ترکه را به فرض می برد و مابقی به قرابت به او داده می شود.

 • اگر وارث متوفی یک جده مادری باشد:

یک سوم ترکه را به فرض می برد و مابقی به قرابت به او داده می شود.

 • اگر وراث متوفی جد و جده مادری باشد:

یک سوم ترکه به آنها به فرض  داده می شود که به تساوی بین خود تقسیم می کنند. مابقی ترکه نیز به قرابت به انها می رسد که به تساوی بین خود تقسیم می کنند.

 • اگر وراث متوفی جد یا جده پدری و جد و جده مادری باشد:

یک سوم به جد یا جده مادری داده می شود و مابقی ترکه به قرابت به جد یا جده پدری داده می شود که سهم مرد دو برابر زن است.

نکته:
 • برادر و خواهر تنی حاجب حرمانی برادر و خواهر ابی هستند. یعنی با وجود برادر و خواهر ابوینی، برادر و خواهر ناتنی ارث نمی برند.
 • هیچیک از برادر و خواهر تنی از طرف پدر حاجب برادر و خواهر از مادر یکی نیستند.
 • برای تقسیم ارث برادر و خواهر تنی، مردان دو برابر زنان ارث می برند.
 • برای تقسیم ارث برادر و خواهر از مادر یکی، سهم مردان و زنان برابر است.
 • اگر فقط یک نفر برادر یا خواهر (از مادر یکی) وجود داشته باشد یک ششم و اگر چند نفر باشند یک سوم ارث را به فرض می برند که به تساوی بین آنها تقسیم می شود.
 • خواهر تنی تنها فرض بر بوده و فرض او یک دوم است.
 • دو یا چند خواهر تنی، فرض بر بوده و فرض آنها دو سوم است که به تساوی بین آنها تقسیم می شود.
 • برادر یا برادران تنی همیشه قرابت بر هستند.
 • خواهر یا خواهران تنی در کنار قرابت برها، قرابت بر هستند.

ارث برادر و خواهر همراه با پدر و مادر بزرگ

 • اگر وراث متوفی جد پدری و یک یا چند برادر تنی باشد:

کل ترکه را به قرابت برده و به تساوی بین خود تقسیم می کنند.

 • چنانچه وراث متوفی جد پدری و یک خواهر تنی باشد:

همگی قرابت بر بوده و سهم ارث مرد دو برابر سهم ارث زن است.

 • اگر وراث متوفی جده پدری و یک یا چند برادر تنی باشد:

آنان قرابت بر بوده و مردان دو برابر زنان ارث می برد.

 • چنانچه وراث متوفی جده پدری و یک یا چند خواهر تنی باشد:

همگی به قرابت ارث برده و بین خود به تساوی تقسیم می شود.

 • اگر وراث متوفی جد یا جده پدری و برادر و خواهر از مادر یکی باشد:

چنانچه فقط یک خواهر یا یک برادر باشد یک ششم را به فرض می برد و اگر چند نفر باشند یک سوم را به فرض می برند و بقیه ترکه به قرابت به جد یا جده پدری می رسد.

 • اگر وراث متوفی جد و جده مادری و یک یا چند برادر تنی باشد:

جد و جده مادری یک سوم ترکه را به فرض می برند که بین خود به تساوی تقسیم می کنند. مابقی ترکه به قرابت به برادر یا برادران تنی می رسد که به تساوی بین خود تقسیم می کنند.

 • اگر وراث متوفی جد و جده مادری و یک یا چند خواهر تنی باشد:

جد و جده مادری یک سوم ترکه را به فرض می برند که بین خود به تساوی تقسیم می کنند. خواهر تنی یک دوم ترکه را به فرض می برد و مابقی به رد به خواهر تنی داده می شود . اگر دو یا چند خواهر تنی باشد، دو سوم از دو سوم باقیمانده ترکه را به فرض می برد و مابقی به رد به خواهرها داده می شودکه به تساوی بین آنها تقسیم می شود.

 • چنانچه  وراث متوفی جد و جده مادری و برادر یا خواهر از مادر یکی باشد:

آنان همه فرض بر بوده. یک سوم ترکه را به فرض برده و مابقی به رد به آنها داده می شود که به تساوی بین آنها تقسیم می شود.

نکات:
 • برای تعیین سهم الارث، در موارد اختلاط برادر و خواهر با اجداد: اجداد را به برادر و خواهر از دسته خودشان تبدیل می کنیم. یعنی جد پدری به برادر تنی، جده پدری به خواهر تنی، جد مادری به برادر از مادر یکی و جده مادری به خواهر از مادر یکی تبدیل می شود.
 • جد مادری به برادر مادری و جده مادری به خواهر لز مادر یکی تبدیل می شود.
 • اجداد پدری که قرابت بر هستند اگر با خواهر یا خواهران تنی همراه باشند، آنها نیز قرابت بر می شوند.
 • برای تقسیم ماترک علی القاعده یک سوم به فرض به خویشان مادری می رسد( اعم از اجداد، برادر، خواهر) که بین آنها به تساوی تقسیم می کنند. دو سوم به قرابت به خویشان پدری می رسد که سهم مردان دو برابر سهم زنان است.
 • اگر خویشاوند مادری تنها یک برادر یا یک خواهر باشد به جای یک سوم، فرض او یک ششم ترکه است و پنج ششم باقیمانده به قرابت به خویشانی می رسد که از ناحیه پدر قرابت دارند. ولی اگر خویشاوند مادری، تنها یک جد یا جده باشد، مطابق قاعده فرض او یک سوم ترکه است.

ارث زوج و زوجه همراه با وارثان طبقه دوم 

در صورتی که زوج و زوجه با طبقه دوم جمع شوند سهم خود را می برند. یعنی سهم زوج یک دوم ترکه و سهم زوجه یک چهارم ترکه می شود.

2 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

keyboard_arrow_up