نحوه تقسیم ترکه و ارث میان ورثه

نحوه تقسیم ترکه و ارث میان ورثه ، موجبات ارث ، موانع ارث ، حجب

تقسیم ارث
تقسیم ارث

روش تقسیم ارث و کسانی که ارث میبرند

نحوه تقسیم ترکه و ارث میان ورثه یک مقوله کاملاً تخصصی و حقوقی است. بویژه در مواردی که اختلاف میان وراث وجود دارد بهتر است انجام این امر حقوقی ، بر عهده وکیل ارث و انحصار وراثت باشد. بویژه زمانی که ممکن است موضوع قبول و رد ترکه توسط وراث در میان باشد این امر بهتر است توسط وکیل دنبال شود.

پس از فوت متوفی، اموال و دارایی هایی از وی بر جای می ماند. معمولاً افرادی هستند که با متوفی رابطه خویشاوندی دارند. این اموال و دارایی براساس رابطه خویشاوندی تقسیم می شود. سوال این است که چه کسانی از اموال متوفی ارث می برند؟ میزان سهم هر یک از خویشان چگونه است؟ و با وجود چه خویشانی، خویشان دیگر از ارث محروم می شوند؟ و….

مطلب مفید | سهم الارث زن از شوهر

موجبات ارث

نحوه تقسیم ترکه و ارث در گرو نوع قرابت وارثین با متوفی است. به تصریح ماده 861 قانون مدنی موجبات ارث دو امر است: نسب و سبب. به عبارتی موجب ارث ، وجود قرابت است. رابطه خونی را نسب و زوجیت را سبب می گویند.

 • در فرزند خواندگی به سبب فقدان رابطه نسبی یا سببی بحث ارث موضوعیت ندارد.
 • قرابت رضاعی تنها در بحث موانع نکاح موضوعیت دارد.

قرابت نسبی و نحوه تقسیم ترکه و ارث

خویشاوندان نسبی براساس دوری یا نزدیکی با متوفی به سه طبقه تقسیم می شوند:

 • طبقه اول: پدر، مادر، فرزند،  نوه ، نتیجه  و …
 • طبقه دوم: 1- پدر بزرگ، مادربزرگ و به ترتیب بالاتر و…   2- برادر، خواهر و فرزندان آنها
 • طبقه سوم: عمه ها، عموها، خاله ها، دایی ها و فرزندان آنها.

مطلب مفید | ارث از فرزند ، همسر ، مادر و پدر

قواعد ارث

 • در هر طبقه ، دسته ها در کنار یکدیگر ارث می برند و هیچ دسته ای مانع دسته دیگر نیست. 
 • هر طبقه ، مانع ارث بردن طبقه بعد است.
 • در هر دسته، تا درجه نزدیک وجود دارد درجه دورتر ارث نمیبرد.

قرابت سببی و نحوه تقسیم ترکه و ارث

ارث بری فقط بین زوج و زوجه و فقط در نکاح دائم وجود دارد. یعنی بین زن و شوهر با اقربای نسبی دیگری، توارث وجود ندارد. در نکاح موقت یا نکاح منقطع بین زوج و زوجه توارث وجود ندارد و اگر توارث شرط شود، باطل است و مبطل نکاح نیست. چرا که قوانین ارث آمره است و نمی توان برخلاف آن کسی را به وراث افزود یا از شمار آنها کاست.

تعدد اسباب ارث(جمع قرابت نسبی و سببی)

وراثی که هم به لحاظ نسبی با یکدیگر قرابت دارند و هم به واسطه ازدواج ، قرابت سببی پیدا کرده اند ، به هر دو جهت ارث میبرند. مثلاً دختر عموی متوفی که زوجه او نیز هست از هردو جهت ارث میبرد. باید توجه کرد هیچ یک از قرابت ها مانع دیگری نیست لذا ازهر دو قرابت امکان ارث بردن از متوفی وجود دارد.

 قبول و رد ترکه

قبول یا رد ترکه به مالکیت ورثه ارتباطی ندارد. به عبارتی اینگونه نیست که وراث ترکه را قبول کنند، مالک می شوند و اگر رد کنند، مالک نمی شوند. فقط در مورد دیون متوفی موثر و متصور است.

قبول ترکه

 • قبول به صورت مطلق: وراث بدون قید و شرط، ترکه را قبول می کنند. در این حالت ورثه باید کلیه دیون متوفی را پرداخت کنند و اگر دیون بیش از ترکه باشد، هر کدام به نسبت سهم الارث، مازاد را پرداخت خواهند کرد. مگر اینکه ثابت کنند ترکه کمتر از دیون بوده یا بدون تقصیر آن ها تلف شده باشد.
 • قبول مشروط: در قبول مشروط ترکه در صورت تحریر پذیرفته می شود. یعنی وارثان تنها تا میزان آنچه که از ترکه به آنها می رسد، مسئول پرداخت دین هستند.

رد ترکه

مفهوم رد ترکه یعنی رد تصفیه ترکه نه رد مالکیت. زیرا تملک ترکه قهری است و بعد از تأدیه دیون، وراث قهراً مالک باقیمانده می شوند و اگر باقیمانده را نپذیرفتند با جمع شرایطی می توان آن را اعراض دانست.

نحوه تقسیم ترکه و ارث

توارث بین هم مرگ ها

شرط وراثت، با زنده بودن در حین موت مورث است. حال اگر دو نفر که از یکدیگر ارث می برند، بمیرند، چند فرض پیش می آید:

 • اگر تقدم فوت یکی بر دیگری معلوم باشد، آنکه تاریخ فوتش موخر است، از دیگری ارث می برد.
 • چنانچه زمان فوت یکی مشخص بوده و تاریخ فوت دیگری مجهول باشد، بنابر اصل تأخر حادث آنکه تاریخ فوتش مجهول است، موخر فرض شده و از دیگری ارث می برد.
 • در صورتی که محرز شود هر دو در یک تاریخ فوت کرده اند، هیچ یک از دیگری ارث نمی برد.
 • ممکن است تاریخ فوت دو نفر مجهول باشد، در این مورد ، هیچ یک از دیگری ارث نمی برد. زیرا اصل تأخر حادث در هر یک، با اصل تأخر حادث در دیگری تعارض کرده و هر دو ساقط می شوند؛ مگر در غرق و هدم.

ارث بری در حالت غرق و هدم

ارث بری در حالت غرق و هدم استثنا می باشد. تقسیم ارث به این صورت است که چنانکه دو نفر در اثر غرق فوت کنند، نخست فرض بر این می شود که شخص اول در زمان فوت شخص دوم زنده بوده و سهم الارث خود را دریافت می کند. سپس برای تقسیم ترکه شخص اول، فرض می شود که شخص دوم در زمان فوت شخص اول زنده بوده و سهم الارث خود را از اموال شخص اول بدون سهم الارثی که از ترکه شخص دوم دریافت کرده، دریافت می کند.

نحوه تقسیم ترکه و ارث

ارث حمل

 برای وراثت حمل دو شرط تعیین شده است: 1- انعقاد نطفه حین الموت2- زنده متولد شدن حمل.

نحوه تقسیم ترکه و ارث در مورد غایب مفقود الاثر

وضع حقوقی وارثانی که غایب اند از قبل از صدور حکم موت فرضی:  سهم آنها حسب مورد به امین او یا ولی خاص سپرده می شود.

وضع حقوقی وارثانی که غایب اند پس از صدور موت فرضی:  اموال وی بین وارثان هنگام صدور حکم موت فرضی تقسیم می شود.

موانع ارث: 1. قتل 2. کفر 3.لعان 4. ولادت از زنا

نحوه تقسیم ترکه و ارث

نحوه ارث بردن :

 1- به فرض 2- به قرابت 3- گاه به فرض ، گاه به قرابت.

فرض عبارت از سهم معین در قانون است. فرض ها عبارت است از

وارثی که همیشه فرض بر هستند: مادر ، زوج ، زوجه (اگر مرد زوجات متعدد داشته باشد  به تساوی بین آنها تقسیم می شود).

وارثانی که به قرابت ارث می برند، سهم معینی ندارند و پس از اینکه فرض برها سهم شان را بردند، از ترکه سهم می برند.

از جمله وراثی که گاه به فرض و گاه به وراثت ارث می برد، پدر است. اگر متوفی اولاد داشته باشد فرض بر بوده و فرض او است و اگر متوفی اولاد نداشته باشد، قرابت بر خواهد بود.

رد (تقسیم ترکه بیش از سهم قانونی)

اگر همه وراث سهم معین خود را ببرند و پس از بردن سهم شان، ترکه زیاد بیاید، مازاد ترکه به نسبت سهم الارث بین آنها تقسیم می شود.

چند نکته در مورد سهم بیش از سهم اصلی
 • به زوجه هیچگاه رد نمی شود حتی اگر وارث منحصر باشد. زوجه فقط نصیب خود را می برد. بقیه ترکه شوهر، در حکم مال اشخاص بلا وارث خواهد بود که در صورت نبودن وارث، تصمیم ترکه متوفی با حاکم است.
 • به زوج اصولاً رد نمی شود مگر اینکه وارث منحصر باشد. در صورت نبودن وارث دیگر ، شوهر تمام ترکه زن متوفی را می برد.
 • به مادر اصولاً رد می شود، مگر اینکه حاجب داشته باشد.

حجب

 • حرمانی: حجب از اصل ارث با وجود وارث در هر طبقه مانع ارث بری طبقه و درجه بعدی است.
 • نقصانی: حجب از بعض ارث؛ با وجود حاجب باعث می شود وارث دیگر کمتر ارث ببرد.

 

کمیسیون ماده 5

کمیسیون ماده 5 ، اعضای کمیسیون ماده 5 ، وظیفه کمیسیون ماده 5

 یکی از کمیسیون های مهم وابسته به شهرداری و موضوع ساخت و ساز کمیسیون ماده 5 است. اگر قصد دارید اطلاعات مختصری در مورد کمیسیون ماده 5 داشته باشید و بدانید وظیفه کمیسیون ماده 5 چیست ، بهتر است این موضوع را عمیق تر بررسی نماییم. بعید است امروزه کسی در مورد انواع کمیسیونهای شهرداری چیزی نشنیده باشد. هر کدام از این کمیسیون ها برای خود داستان جداگانه ای دارد که باید در موقع خود مورد بحث قرار گیرد. شما باید با شهرداری و اعتراض به آراء کمیسیون ها آشنایی بیشتری پیدا کنید. کمیسیون ماده 7، کمیسیون ماده 77  نمونه ای از این کمیسیون ها هستند.

برای فهم بهتر موضوع کمیسیون ماده 5 ابتدا لازم است با دو اصطلاح طرح جامع شهری و طرح تفصیلی آشنا شوید. زیرا مقدمه ورودی بحث ما خواهد بود.

طرح جامع شهری و طرح تفصیلی

در هر کشوری سازمان های متولی امور شهری موظف هستند پاسخ در خور و شایسته ای به نیازهای شهروندان برای سکونت بهینه و برخورداری و دسترسی مناسب به امکانات شهری بدهند.

مطلب مفید | وکیل شهرداری

این امر معمولاً از طریق طرح های بزرگ شهری میسر می گردد. در کشور ما این طرح ها تحت عنوان طرح جامع شهری و نیز طرح های تفضیلی و هادی شناخته می شوند. بدون شک هدف اساسی از تصویب اینگونه طرح ها کاهش مشکلات شهری از منظر نیازهای فرهنکی ، اجتماعی ، بهداشتی ، اقتصادی و …. است.

بنابراین طرح های جامع شهری باید پاسخگوی نیازهای شهروندان در تمامی ابعاد مورد اشاره باشند . طرح های جامع پس از تهیه و آماده سازی در شورای عالی شهرسازی به تصویب می رسد.

وظیفه کمیسیون ماده 5

پس روشن شد که طرح های جامع در سطح وزرا به تصویب می رسند. اما طرح های تفصیلی طرح های استانی هستند و تصویب آن در کمیسیون ماده ۵ صورت می پذیرد. این کمیسیون بیشتر به نام شهرداری شناخته می شود. در صورتی که مرجع اصلی آن فراتر از شهرداری است. برای اینکه بیشتر در این مورد بدانیم اول باید به سراغ ماده 5 برویم.

تعیین کاربری های اراضی بر اساس طرح های جامع و هادی

در حقیقیت مهم ترین کار در طرح های جامع و تفصیلی موضوع کاربری های املاک است. از این رو کاربری‌های املاک و اراضی در چهارچوب ضوابط طرح‌های جامع و طرح‌های هادی شهری تعیین می‌شود. در شهرهای بزرگ بالای 50 هزار نفر طرح‌های جامع شهری بر اساس ضوابطی که از گذشته و در چهارچوب قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و آئین نامه نحوه تعیین و بررسی طرح‌های توسعه شهری تعیین شده ، تهیه می‌گردد.

همانطور که گفته شد مسئولیت تهیه طرح جامع که راهبردها و سیاست‌های کلان کشور را در حوزه تعیین کاربری، نوع کاربری و ضوابط و مقررات نحوه استفاده از اراضی مشخص می‌کند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است.

تعیین کاربری مسکونی در شهرها بر اساس طرح های تفصیلی

با تهیه طرح‌های جامع شهری، نوبت به تهیه طرح تفصیلی شهرها می رسد. در طرح های تفصیلی کلیه ضوابط و مقررات در حد پلاک ثبتی و کاربری هر ملک در شهر، بدون احتساب مالکیت آنها مشخص می‌شود.

هرگونه تغییر، اصلاح و ترمیم طرح‌های تفصیلی تابع ضوابط طرح جامع شهرها است. مسئولیت این امر بر عهده کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است.

کمیسیون ماده پنج در چهارچوب قوانین موضوعه ایران برای کلانشهر تهران و سایر شهرها جداگانه تشکیل می‌شود، این دو کمیسیون صرفاً از نظر موقعیت قرارگیری با یکدیگر تفاوت دارند و وظیفه آنها مشترک است.

دبیر کمیسیون ماده ۵ در سایر شهرها به جز تهران توسط استاندار تعیین می‌شود و دبیرخانه آن در ادارات راه و شهرسازی کنونی یا ادارات مسکن و شهرسازی قدیم قرار دارد.

وزیر راه و شهرسازی، وزیر کشور، وزیر نیرو، وزیر کشاورزی، وزیر صنعت، وزیر جهاد سازندگی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم و تحقیقات، وزیر دفاع و پشتیبانی، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و یک نفر از کمیسیون راه و شهرسازی مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون مذکور و به انتخاب مجلس به عنوان ناظر

طرح تفضیلی

بعد از طرح های جامع این بار نوبت به تهیه و تصویب طرح های تفضیلی می رسد. طرح های تفضیلی در واقع جزئیات طرح های جامع را روشن می سازد. این طرح ها در سطح هر استان تهیه می شوند. کار تهیه و تنظیم طرح تفضیلی را مهندسین شهرساز بر عهده دارند . مهندسین مذکور طرح تفضیلی را براساس طرح جامع تهیه و آماده می کنند.

کمیسیون ماده 5

ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/11/51 و تبصره اصلاحی آن مصوب 25/9/1365 که در تاریخ 23/1/88 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، چنین مقرر کرده است:

ماده 5 

بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به‌وسیله کمیسیونی به ریاست‌ استاندار (و در غیاب وی معاون‌ عمرانی استانداری) و با عضویت:

 • شهردار
 • و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی(راه و شهرسازی)،
 • وزارت جهاد کشاورزی
 • سازمان میراث فرهنگی(وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری)
 • همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط
 • نماینده سازمان نظام مهندسی استان(با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می‌شود.
تبصره 1.

بررسی‌های فنی این کمیسیون برعهده کارگروه (کمیته) فنی کمیسیون متشکل از نمایندگان کمیسیون و مشاور طرح تفصیلی شهر می‌باشد.

تبصره 2.

دبیرخانه کمیسیون در سازمان مسکن و شهرسازی(راه و شهرسازی) استان می‌باشد.

تبصره 3.

در مورد شهر تهران، معاونین ذی‌ربط وزراء مسکن و شهرسازی(راه و شهرسازی)، کشور، نیرو، جهادکشاورزی و معاونین رؤسای سازمان های حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی(وزارت میراث فرهنگی ….) و شهردار تهران (رئیس کمیسیون) و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر تهران بدون حق رأی، اعضاء کمیسیون می‌باشند. محل دبیرخانه این کمیسیون در شهرداری تهران خواهد بود.

جلسات کمیسیون با حضـور اکثریت اعضاء رسمـیت‌ یافته و تصمیمات کمیسیون حداقل با چـهار رأی موافق معتبر است.

تبصره 4.

در صورت فقدان شورای اسلامی شهر در تهران، نماینده وزیر کشور و در سایر شهرها نماینده معرفی شده از سوی استاندار به جای رئیس ‌شورای اسلامی شهر در کمیسیون ذی‌ربط شرکت خواهد نمود.

رییس کمیسیون ماده 5 کیست؟

ملاحظه می شود وقتی در مورد کمیسیون ماده 5 صحبت می نماییم در همه استان ها ، استاندار ریاست کمیسیون را برعهده دارد و تهران یک استثنا است. در شهر تهران رییس کمیسیون ماده 5 ، شهردار خواهد بود. بنابراین در پایتخت، کمیسیون ماده 5 بیشتر با نام شهرداری شناخته می شود. همه مردم اساساً کمیسیون را مربوط به شهرداری می دانند.

در کمیسیون ماده 5 معمولاً تصمیماتی اتخاذ می شود که با تأثیرات جدی در وضعیت تراکم ساختمان ها و سطح اشغال و کاربری همراه است. این موضوع موجب می شود بسیاری از شهروندان که احساس می کنند منافع شان در معرض خطر قرار گرفته اعتراضات خود را آغاز کنند.

فرایند اقدام در کمیسیون ماده 5 شهرداری

کمیسیون ماده 5

بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات انها در هر استان درکمسیونی (با عنوان کمیسیون ماده 5) به ریاست استاندار و یا در غیاب وی معاون عمرانی ایشان و عضویت، اداره کل راه و شهرسازی ،سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، شهردارشهر مربوطه ، سازمان جهاد کشاورزی، و اعضاء بدون حق رای اعم از نماینده مهندس مشاور تهیه کننده طرح، رئیس شورای شهر مربوطه، سازمان محیط زیست ، نظام مهندسی استان، شرکت آب وفاضلاب، دفتر فنی استانداری و سایرین بر حسب نیاز انجام می گیرد.

اعضای کمیسیون ماده پنج در استان ها

-رییس جلسه : استاندار و یا معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری
-دبیرجلسه : مدیر کل راه و شهرسازی استان  (دبیرخانه این کمیسیون مستقر در مدیریت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان است.
-سایر اعضای دارای حق رای : شهردار شهر- مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری استان – رئیس سازمان جهاد کشاورزی
-سایر مدعوین (بدون حق رای) :مدیر کل دفتر فنی استانداری – رئیس شورای اسلامی شهر- رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان – مدیر کل حفاظت محیط زیست– مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب– مهندسین مشاور تهیه کننده طرح

اقدامات اساسی کمیسیون ماده 5 در استان ها

 • در هر استان طرح های تفصیلی شهری و تغییرات غیر اساسی آنها مربوط به هر شهر بررسی و تصویب می شود.
 • صورتجلسات در محل کمیسیون تنظیم و با رای اکثریت اعضاء به تصویب می رسند.
 • بر اساس ماده 51 آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور (اصلاح شده بر اساس مصوبه مورخ 19/2/84 شورایعالی) مصوب مورخ 12/10/78 هیات محترم وزیران، صورتجلسات حداکثر ظرف یک هفته توسط دبیرخانه ، برای اعضاء ارسال می گردد.
 • پس از گذشت سه هفته ، در صورت عدم اعلام مغایرت اساسی توسط دفتر نظارت بر طرحهای توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی ، مدارک ممهور به مهر دبیرخانه شده و با امضاء استاندار ابلاغ می گردد.
 • مدت زمان انجام کار بین 3 تا 4 ماه می باشد.

شرح  فعالیت و جزییات اقدامات در کمیسیون

 • ارسال نامه درخواستی از شهرداری
 • نظریه مهندسین مشاور بازنگری طرح تفصیلی باید ضمیمه نامه درخواستی شهرداری باشد
 • ثبت در دبیرخانه اداره کل و ارجاع به واحد شهرسازی و معماری
 • دستور مدیر شهرسازی
 • ارسال به دفتر واحد دبیرخانه کمیسیون ماده 5 و  کارشناس مسئول
 • درصورت کامل نبودن مدارک ، ارجاع نامه به ارگان مربوطه جهت تکمیل مدارک
 • بازدید و بررسی کارشناس مسئول از مکان (در صورت نیاز) و ارجاع به کمیته کارشناسی و اعلام نظر کمیته در صورت کامل بودن مدارک
 • درصورت نظر مشروط، بررسی مجدد یا استعلام های جدید و درصورت نظر قطعی، ارجاع به کمیسیون ماده 5
 • بررسی و امضاء نقشه های مصوب و تهیه صورت جلسه توسط اعضاء کمیسیون
 • چنانچه مصوبات کمیسیون ماده 5 مغایر با طرح جامع و یا بر اساس طرح تفصیلی باشد، جهت طرح و بررسی به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارسال می گردد.
 • ارسال مصوبات کمیسیون ماده 5 به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری (جهت بررسی) و استانداری (جهت استحضار)
  پس از 21 روز چنانچه دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری نظری در مورد مصوبات نداشته باشد مصوبات به استانداری ارسال و از آن طریق جهت ابلاغ به شهرداری ارسال می گردد.

مدارک مورد نیاز در مورد درخواست تغییر کاربری

نامه از ارگان متقاضی
نقشه و موقعیت محل مورد استعلام
سند مالکیت
گزارش توجیهی پیشنهاد تغییر کاربری

شکایت از مصوبات کمیسیون ماده ۵ در دیوان عدالت اداری

گاهی مصوبات کمیسیون ماده 5 در تعارض با حقوق مالکانه افراد قرار می گیرد. در اینگونه موارد طرح دعوا آغاز می گردد. از جمله مراجع مهمی که دسته ای از دعاوی شهرداری ها در دیوان عدالت اداری متوجه آن است، کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است .

مرجع صالح به رسیدگی به اعتراضات مربوط به مصوبات کمیسیون ماده 5

رسیدگی به شکایات مربوط به کمیسیون ماده 5 اگر جنبه عام و فراگیر داشته باشد، در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. اگر موضوع فاقد جنبه عمومی و صرفأ در مورد اشخاص معینی باشد رسیدگی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است.

وکیل کمیسیون ماده 5 شهرداری

گروه حقوقی تخصصی ملکی اداری آماده قبول وکالت در مورد دعاوی مربوط به کمیسیون ماده 5 است. وکیل کمیسیون ماده 5 شهرداری وکیلی است که به صورت تخصصی کار می کند. وی از قوانین شهرداری و شورای عالی شهرسازی و معماری مطلع است. علاوه بر این،  از کمیسیون ماده 5 و نحوه شکایت در مورد مصوبات آن آگاهی کامل دارد. برای انتخاب بهترین وکیل کمیسیون ماده 5 شهرداری با گروه حقوقی تخصصی ملکی اداری تماس حاصل فرمایید.
ما در تمامی حوزه های ملکی از دانش و تجربه وکلای متخصص بهره مندیم. برای شناخت این وکیل بهتر است مقاله وکیل کمیسیون ماده 5 را مطالعه نمایید.

حضانت فرزند طبق قانون جدید

حضانت فرزند طبق قانون جدید

حضانت فرزند پس از طلاق

حضانت فرزند پس از طلاق

 قوانین مربوط به حضانت فرزند طبق قانون جدید  تغییر کرده‌اند. همین عامل باعث شده سوالات زیادی در خصوص حضانت فرزند در سال جدید برای بسیاری که قصد طلاق از همسر خود دارند بوجود آید. وقتی صحبت از حضانت فرزند می‌شود باید به نکات مختلفی دقت داشته باشید. این امر موجب میشود تا به بهترین شکل ممکن حضانت فرزند خود را دریافت کنید. در واقع جزئیات قانونی زیادی در این زمینه وجود دارند که دقت نظر در مورد آنها ضروری است.

مطلب مفید | حضانت فرزند بعد از طلاق

در این مقاله قصد داریم بطور مختصر درباره دریافت حضانت طبق قانون جدید  صحبت نماییم. اگر شما جز آن دسته از افراد می باشید که علاقه‌مند به داشتن اطلاعات بیشتر در این زمینه هستید به شما پیشنهاد می‌کنیم این مطلب را با دقت مطالعه کنید تا اطلاعات اولیه را درباره این موضوع بدست آورید.

مقررات مربوط به حضانت فرزند طبق قانون جدید

در اولین بخش از صحبت درباره حضانت فرزند طبق قانون جدید اجازه دهید درباره دریافت حضانت فرزند پس از دوران طلاق صحبت کنیم.

طبق ماده 1169 قانون مدنی سابق، در صورت عدم زندگی مشترک پدر و مادر، پسران تا سن 2 سالگی و دختران تا سن 7 سالگی میتوانستند با مادر خود زندگی کنند.

حضانت فرزند بعد از طلاق طبق قانون جدید تا 7 سالگی متعلق به مادر دانسته شده است. در این میان تفاوتی میان دختر و پسر وجود ندارد. بعد از آن حضانت دختران تا سن نه سالگی و پسران تا سن پانزده سالگی با پدرشان است. پس از آن فرزندان میتوانند تصمیم میگیرند با کدامیک از والدین و یا در صورت فوت آنان با دیگر بستگان زندگی کنند. مشکل حضانت فرزندان از سوی مادران در مواقع جدایی بیشتر در مورد پسرانی مطرح میشود که مادران آنها پس از کودکی و شیرخوارگی مجبورند حضانت را به پدرانشان بسپارند.

حضانت فرزند بدون دلیل قابل سلب از والدین نیست

طبق ماده 1168 قانون مدنی ، پس از جاری شدن طلاق ، پدر و مادر وظیفه مراقبت و نگهداری از فرزند را بر عهده دارند. به همین منظور نمی‌توان بدون داشتن دلیل موجه حق نگهداری و تربیت را از  پدر و مادر سلب کرد . از طرف دیگر نیز والدین نمی‌توانند از مراقبت از فرزندان خود خودداری کنند.

مطلب مفید | حضانت فرزند پسر و دختر از تولد تا بلوغ

دقت داشتن به این نکته می‌تواند تا حد زیادی مشکلات مربوط به دریافت حضانت فرزند پس از طلاق را حل کند. یعنی شرایط بهتری را برای دریافت حضانت فرزندان شما فراهم کند. اولین نکته قانونی این است که پس از رسیدن فرزندان به سن بلوغ ، دادگاه در صورت داشتن اختلاف توسط پدر و مادر می‌تواند بر اساس مصلحت کودک تشخیص دهد که کدام‌یک از والدین وظیفه نگهداری و مراقبت از او را برعهده بگیرد. در این زمینه نظر فرزندان برای دادگاه مهم است.

در صورتی که یکی از والدین مشکلات قانونی برای نگهداری از فرزند داشته باشد طرف دیگر می‌تواند نسبت به این موضوع اعتراض و شکایت خود را ثبت کند. پس از این‌ که فرزند به سن بلوغ برسد می‌تواند خودش مشخص کند که قصد دارد پیش پدر یا مادر خود زندگی‌اش را ادامه دهد.

قوانین مربوط به ملاقات

قوانین مربوط به ملاقات

قوانین جدید مربوط به ملاقات فرزند پس از طلاق

همه میدانیم وابستگی عاطفی میان والدین و فرزندان بسیار زیاد است. لذا دادگاهی که وظیفه رسیدگی به مسئله حضانت فرزند طبق قانون جدید را برعهده دارد موظف است در خصوص ملاقات‌ بین فرزند و والدینی که با او زندگی نمی‌کند تصمیم‌گیری کند. در این  بخش قصد داریم به بررسی قوانین این موضوع بپردازیم. نکته مهمی که در قوانین جدید آمده است این است که قاضی دادگاه می‌تواند در خصوص این مسئله بازنگری‌هایی داشته باشد. یعنی تصمیم  درباره ملاقات فرزند و والدین را تغییر دهد.

در واقع بر اساس ماده 41 که در این قانون آمده است دادگاه موظف خواهد بود تا نحوه ملاقات و همین‌طور زمان ملاقات را نیز مشخص کرده و این اطلاعات را در اختیار والدین کودک قرار دهد. دقت داشته باشید که والدینی که کودک با او زندگی می‌کند موظف است در زمان‌های مشخص شده و به شکلی که دادگاه تعیین کرده است اجازه ملاقات را به او بدهد.

عوامل موثر بر سلب حضانت فرزند

عوامل موثر بر سلب حضانت فرزند

چه عواملی روی سلب حضانت فرزند از پدر یا مادر تاثیرگذار است؟

گاهی اوقات ممکن است قاضی پرونده طبق شرایطی تصمیم خاص بگیرد. مثلاً از پدر یا مادری که وظیفه نگهداری و مراقبت از فرزند را برعهده دارند سلب حضانت کند. این موضوع در قوانین حضانت فرزند طبق قانون جدید آماده است. ما در این بخش قصد داریم برخی از مهم‌ترین عواملی که روی این موضوع تاثیرگذار هستند را به شما معرفی کنیم. در صورتیکه پدر یا مادر مشکلات اخلاقی داشته باشد و توسط دادگاه تایید شود، حضانت فرزند از او سلب خواهد شد.

اعتیاد به مواد مخدر یا مشروبات الکلی یکی دیگر از مهم‌ترین مواردی است که می‌تواند روی سلب حضانت فرزندان از والدین او تاثیرگذار باشد. در صورتی که پدر یا مادر در زمینه مسائل فساد اخلاقی معروف شده باشند نیز قاضی پرونده می‌تواند تصمیم بگیرد که حضانت فرزند را از او سلب کند. یکی از مهم‌ترین عواملی که روی این موضوع تاثیرگذار است مسئله سواستفاده از فرزند در شرایط و موقعیت‌های مختلف است.

طلاق توافقی و حضانت فرزندان

طلاق توافقی و حضانت فرزندان

نکات مهم درباره طلاق توافقی و حضانت فرزند

یکی از نکات کلیدی و بسیار مهمی که در طلاق توافقی وجود دارد این است که همه چیز توسط خود زوجین مشخص می‌شود. و تمام موارد قابل توافق هستند. همین عامل باعث می‌شود تصمیم‌گیری در چنین پرونده‌هایی بسیار ساده و راحت باشد.

در  مسئله حضانت فرزند طبق قانون جدید و در هنگام طلاق توافقی نیز همین مسئله صدق می‌کند. لذا والدین باید مشخص کنند کدامیک وظیفه نگهداری از فرزندان را برعهده خواهند گرفت.

در مورد طلاق توافقی و دریافت حضانت فرزندان یک نکته کلیدی و بسیار مهم وجود دارد. والدین تنها می‌توانند برای کودکانی که به سن بلوغ نرسیده‌اند تصمیم‌گیری کنند. بعد از آن فرزند میتواند مشخص می‌کند قصد دارد با پدر یا مادر خود زندگی‌اش را ادامه دهد. پس حتما در زمان دریافت طلاق توافقی به این نکته مهم دقت داشته باشید.

مطلب مفید | وکیل حضانت فرزند پسر و دختر

نتیجه‌گیری

همانطور که دریافتید حضانت فرزند طبق قانون جدید دارای شرایط خاصی است. آشنایی با این شرایط و قوانین می‌تواند به والدین کمک کند تا مشکلات خود را در این زمینه حل کنند. اما گاه لازم است از افراد خبره راهنمایی گرفت. تیم وکلای ملکی اداری آماده اند در این زمینه به شما مشاوره تخصصی ارائه دهند. در صورت تمایل با ما تماس بگیرید.

وکیل تغییر جنسیت

وکیل تغییر جنسیت

وکیل تغییر جنسیت

وکیل تغییر جنسیت

تغییر جنسیت یکی از موضوعات مهم به لحاظ وجود تابوهای فراوان در بیشتر جوامع از جمله ایران است. برای شروع بحث در این مورد ابتدا لازم است بدانیم تغییر جنسیت در مورد افرادی صورت می گیرد که به آنان ترنس سکشوال گفته می شود. در اینجا با وکیل تغییر جنسیت همراه شوید تا در مورد اینکه به چه کسانی ترنس سکشوال گفته می شود کمی بیشتر بدانید.

مطلب مرتبط | وکیل تطبیق جنسیت

در مقالات علمی گفته شده است که ترنس سکشوال یا TS جزو اختلالات هویت جنسی محسوب می شود. اختلالات هویت جنسی یعنی مشکلاتی که یک فرد در باور و پذیرفتن جنسیت خودش دارد و در واقع با رفتار و منش اجتماعی جنس دیگردر اجتماع زندگی میکند.

ترنس سکشوال ها را جزو آخرین گروه اختلالات جنسی قرار میدهند. که درصد خیلی کمی را در هر جامعه ای شامل میشوند. براساس آمار از هر صد هزار نفر، سه تا چهار نفر مبتلا به این بیماری هستند.

برای مثال ممکن است فرد عضو جنسی مردانه داشته باشد در حالیکه شخصیت جنسیتی اش زنانه باشد یا برعکس. این تضاد ممکن است در ذهن ، رفتار خصوصی یا رفتار اجتماعی مشخص باشد.

در همه این موارد وکیل تغییر جنسیت می تواند در کنار افراد متقاضی تغییر جنسیت ، مشکلات حقوقی را از پیش روی آنان بردارد.

تغییر جنسیت به چه معنا است؟

تغییر جنسیت یعنی تغییر و تبدیل شدن جنسیت و خصوصیات زنانه به جنسیت مردانه. یا تغییر جنسیت مردانه به زنانه به علت تضاد میان احساس هویت و تعلق به یک جنس با ظاهر و اندام جنسیتی موجود در بدن.

تغییر جنسیت

تغییر جنسیت

در ایران موضوع و مشکلات افراد تراجنسییتی بر اساس دیدگاههای جدید علمی قابل حل و درمان است. بگونه ای که امکانات لازم برای رفع مشکلات اینگونه افراد و تغییرجنسیت از طریق عمل جراحی، با اخذ مجوز از مراجع قضایی (دادگاه خانواده)، فراهم می باشد. وکیل تغییر جنسیت در این مورد تخصص و تجربه لازم را دارد.

آثار حقوقی تغییر جنسیت 

تغییر جنسیت آثار حقوقی مختلفی در پی دارد. در نظام حقوقی ایران، تغییر جنسیت آثار فردی ، اجتماعی و حقوقی بیشتری به همراه دارد. از جملۀ این آثار عبارت است از :

باطل شدن رابطۀ زوجیت،

سلب حق ولایت پدری که در اثر تغییر جنسیت به زن تبدیل شده نسبت به اولاد صغار و سایر محجورین.

سلب حق حضانت اطفال از پدر یا مادری که تغییرجنسیت پیدا کند.

تغییر در میزان ‌‌سهم‌الارث این‌گونه افراد از ماترک متوفی و امثال آن.

اینگونه آثار حقوقی جنبۀ شخصی و فردی دارد. ولی تغییر جنسیت در حقوق ایران، سبب تغییر حقوق اجتماعی اینگونه افراد نیز خواهد شد. به طور مثال اگر مردی در اثر عمل جراحی تبدیل به زن شود، ارزش و اعتبار شهادت وی نصف اعتبار شهادت یک مرد خواهد بود. یا چنین فردی صلاحیت قضاوت در مراجع قضایی را از دست می‌دهد. همچنین نمی‌تواند به مقام ریاست جمهوری برسد. یا این گونه مقامات از مرد تغییر جنسیت یافته، سلب خواهد شد.

با توجه به موارد گفته شده، در کنار افرادی که با این وضعیت مواجه هستند، نیاز به حضور وکیل تغییر جنسیت ضرورت پیدا میکند.

وضعیت ارث در تغییر جنسیت 

یکی از مسائل تغییر جنسیت ، نحوه ارث بری افراد بعد از انجام عمل می باشد. یعنی بیماری که تغییر جنسیت داده، از والدین خود به چه صورت ارث می برد. آیا جنسیت فعلی او مالك است، یا جنسیت قبل از تغییر جنسیت؟ همچنین اگر پدر و مادری که در تغییر جنسیت داده است، از فرزند خود به چه اندازه ارث می برد؟ آیا جنسیت فعلی او مورد نظر است یا جنسیت قبل از تغییر؟

ارث در وضعیت تغییر جنسیت

ارث در وضعیت تغییر جنسیت

وکیل تغییر جنسیت در این زمینه به افراد متقاضی تغییر جنسیت خواهند گفت که مالك ارث در این موارد را جنسیت فعلی فرزندان می دانند.

وضعیت ازدواج افرادی که تغییر جنسیت می دهند چگونه است؟

وکیل تغییر جنسیت به فرد متقاضی توضیح خواهد داد که بر اساس فقه و شریعت ازدواج دو همجنس در حقوق ایران و اسلام باطل است . تغییرجنسیت که باعث عدم رعایت این لزوم اختلاف در دو جنس می گردد؛ باعث انحلال و انفساخ عقد نکاح میگردد.خواه شوهر به تنهایی تغییرجنسیت دهد یا زن به تنهایی به این امر اقدام نماید .

وضعیت مهریه پس از عمل جراحی

در تغییرجنسیت وضعیت مهریه در عقد دائم به این نحو است که مطابق ماده  1082 قانون مدنی: به مجرد عقد، زن مالک مَهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

 بنابراین، مالکیت زوجه بر مهریه، از زمان عقد مستقر می شود. البته استثنائات تخصصی نیز در این زمینه وجود دارد که در این مقاله مجال پرداخت به آن نمی باشد. وکیل تغییر جنسیت می تواند در این زمینه به شما مشاوره لازم را ارائه و در کنار شما باشد.

وضعیت نفقه پس از عمل جراحی

هرگاه زوج یا زوجه تغییرجنسیت دهد ، طبیعی است که ازدواج سابق باطل (منحل)میشود. احکام زوجیت، مانند نفقه نیز به تبع انحلال ازدواج سابق بین می رود.

زیرا این احکام، دائرمدار موضوعات هستند و با انتفای موضوع، حکم آن نیز از بین می رود.

اثر تغییر جنسیت در مورد پدری که موظف به پرداخت نفقه فرزندان است چه می باشد؟

تغییرجنسیت پدر، هیچ تأثیری در وجوب پرداخت نفقه فرزندان ندارد.

علت این عدم سقوط نفقه ی فرزندان، به صلاح و مصلحت جامعه و فرزندان است. زیرا فرزند هیچ نقشی در تغییرجنسیت پدر خود ندارد و دلیلی ندارد بلاتکلیف و بدون خرجی در جامعه رها گردد

. در وهله اول، پرداخت نفقه فرزندان، تکلیف پدر و جدّ پدری است. اما اگر فرزندی پدر و جدّ پدری نداشته باشد و یا داشته باشد و متمکن نباشند؛ این تکلیف بر عهدة مادر است. در این صورت، تغییرجنسیت مادر نیز به همان دلایلی که برای پدر بر شمردیم، باعث سقوط تکلیف انفاق فرزندان نمیگردد.

نقش وکیل تغییر جنسیت در طرح دعوا

وکیل تغییر جنسیت میداند فرایند حقوقی رسیدگی به موضوع تغییر جنسیت چگونه و تا چه اندازه غامض و وقت گیر است. موضوعاتی نظیر :همراه داشتن شناسنامه و کارت ملی، همچنین گواهی پزشک متخصص و استعلام نظر پزشکی قانونی از موارد عادی هستند که وکیل تغییر جنسیت به متقاضی یادآور خواهد شد. در مورد آثار حقوقی بعد از تغییر جنسیت وکیل بطور مفصل با موکل خود صحبت و راهنمایی های لازم را ارائه خواهد نمود.

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای تغییر جنسیت کدام دادگاه است؟

طبق طبق بند 18 ماده 4 قانون حمایت خانواده، دادگاه صالح برای طرح درخواست تغییر جنسیت دادگاه خانواده است.

مطالبه بهای ملک واقع در طرح شهرداری

مطالبه بهای زمین ، قرار گرفتن ملک در طرح شهرداری

مطالبه بهای ملک

مطالبه بهای ملک

آشنایی با دعوای مطالبه بهای ملک واقع در طرح های شهرداری

گاهی بین شهروندان و شهرداری بر سر تملک املاک متعلق شهروندان اختلاف نظرهایی بروز می کند که منشاء طرح دعوا می گردد.  شهروندانی که زمین آنان مورد تملک شهرداری قرار گرفته می توانند برای دستیابی به حقوق خود در ملک مورد نظر اقدام قانونی به عمل آورند. به این نوع مطالبات در اصطلاح «مطالبه بهای زمین» گفته می شود.

قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها

ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب سال 1370، که ملاک عمل در تعیین ارزش ملک و پرداخت بهای ملک به شهروندان است چنین مقرر می دارد که :

‌ماده واحده – در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداری ها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم می ‌باشند، در صورت عدم توافق بین‌شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود.

مطلب مفید | کمیسیون ماده 100 شهرداری

مطالبه قیمت روز زمین از شهرداری(نحوه قیمت گذاری توسط شهرداری)

مطالبه بهای ملک واقع در طرح شهرداری چگونه انجام می شود؟

برابر تبصره یک از ماده مذکور، قیمت روز توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق تعیین می گردد.

از این سه نفر، یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب ‌مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین تعیین خواهد شد.

رأی اکثریت هیأت مزبور نیز قطعی و لازم‌الاجرا است.

‌انتخاب کارشناس از طرف دادگاه صالح در چه صورتی است؟

برابر تبصره 2 و 4 از قانون مورد بحث، در موارد زیر دادگاه صالحه محل وقوع ملک، رأساً نسبت به انتخاب کارشناس اقدام خواهد نمود:

 • در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناس سوم
 • مجهول بودن مالک،
 • عدم تکمیل‌ تشریفات ثبتی،
 • عدم صدور سند مالکیت،
 • اختلاف در مالکیت،
 • فوت مالک
 • موارد مشابه دیگر.

ممکن است در محل، کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد.

در این موارد طبق ماده 29  قانون کارشناسان رسمی مصوب 1317 عمل‌خواهد شد.

بدین معنی که از بین کسانی که شغل و حرفه و معلومات آنها مربوطه به آن فن باشد یک یا چند نفر معتمد به سمت کارشناس انتخاب می‌شوند.

‌مستثنیات از این قانون

برابر تبصره 5 قانون یاد شده زمین‌های تملیکی قانون زمین شهری که مورد نیاز شهرداری ها بوده و سهم هر مالک که دارای سند رسمی بوده و بیش از یک هزار متر‌مربع باشد، نسبت به مازاد یک هزار متر مربع از شمول این قانون مستثنی است.

مطلب مفید | وکیل کمیسیون ماده 77

برای مطالبه بهای ملک واقع در طرح شهرداری چکار کنیم؟

مالک برای مطالبه قیمت زمین خود ابتدا دادخواستی را تنظیم می نماید.

در دادخواست مشخصات خود را به عنوان خواهان و مشخصات شهرداری و ناحیه مربوطه را به عنوان خوانده قید می کند.

عنوان خواسته نیز مطالبه بهای عادله زمین یا ملک خواهد بود.

مالک تنها می تواند قیمت ملک، زمین یا بنا را به نرخ روز با تقدیم دادخواست مطالبه کند.

در نتیجه نمی توان شهرداری را محکوم به انتقال ملک به مالک کرد.

مطالبه اجرت المثل زمان تصرف ملک توسط شهرداری چگونه است؟

برابر رویه قضایی، اقدام شهرداری ها در تصرف املاک غاصبانه نیست.

اثبات غاصبانه بودن عمل شهرداری ها منوط به طرح شکایت و محکوم کردن عمل آنان توسط دادکاه صالحه است.

معمولاً به ندرت چنین امری واقع می شود.

بنابراین مواردی نظیر : مطالبه اجرت المثل نیز در عمل محلی از اعتراض ندارد.

مرجع صالح برای تقدیم دادخواست مطالبه قیمت زمین از شهرداری

برابر ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی غیر منقول در دادگاه محل وقوع ملک قابل طرح و رسیدگی است. اما بر اساس رای وحدت رویه شماره 31 دیوان عالی کشور، مطالبه وجه ملک و یا ثمن معامله، هر چند دعوا ناشی از اموال غیر منقول باشد، در محل اقامت خوانده مطرح می شود. در خصوص تجدید نظر بودن مطالبه قیمت زمین می توان گفت برابر ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی از آنجا که دعوای مورد اشاره دعوای مالی محسوب می شود چنانجه ارزش ملک از 30 میلیون ریال بیشتر باشد قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان می باشد.

مشاور و وکیل متخصص برای مطالبه بهای ملک واقع در طرح شهرداری

از آن جا ارائه مشاوره تخصصی و قبول وکالت دعاوی مربوط به مطالبات از نهادها و ارگان ها نظیر شهرداری مستلزم دانش فنی و تجربه و تخصص وکیل و کارشناسان همراه وی می باشد لذا بهتر است در اینگونه موارد با متخصصان مشورت نمایید.

وکیل و کارشناس متخصص شهرداری

وکیل شهرداری در گروه ما دارای تخصص ویژه در دعاوی مرتبط با ملک است. وی در حوزه دعاوی مرتبط با شهرداری ، راه و شهرسازی ، منابع طبیعی ، اداره ثبت و … صاحب نظر بوده و از تجربیات فراوان در این زمینه برخوردار است. تعداد پرونده هایی که ایشان در ارتباط با دعاوی ملکی وکالت آن را پذیرفته و به سرانجام رسانیده بسیار زیاد است. ایشان در تیم ما کارنامه موفقی از خود ارائه داده است.

وکیل کارشناس در گروه ما در خصوص شهرداری و اعتراض به آراء کمیسیون ها ید طولائی دارند. ایشان با انواع کمیسیون های شهرداری آشنا بوده و می تواند در همه دعاوی مرتبط با آن بخوبی ایفای نقش نماید. شما در جلسات حضوری می توانید در این مورد ابهامات خود را برطرف نمایید. با اطمینان خاطر پرونده دعاوی خود را به ایشان احاله دهید.

 

نحوه محاسبه دیه تصادف

نحوه محاسبه دیه تصادف شخص ثالث

محاسبه میزان دیه تصادف

محاسبه میزان دیه تصادف

آشنایی با نحوه محاسبه دیه تصادف

امروزه موضوع تصادف و دیه آن از موضوعات مهم به‌حساب می‌آید. دلیل آن بالا بودن تعداد تصادفات در کشور ما است. به‌طوری‌که در فهرست رده‌بندی کشورها بر اساس حوادث رانندگی، نام ایران را در رده 189 در بین 190 کشور قرار داده‌اند؛ بنابراین درگیری افراد با این نوع حوادث زیاد است و مسئله نحوه محاسبه دیه تصادف و نحوه پرداخت توسط بیمه موردتوجه قرار می‌گیرد.

اهمیت اطلاع یافتن از میزان دیه و چگونگی دریافت آن به‌خصوص برای افرادی که در تصادفات متحمل ضرر می‌شوند، بسیار بالا است. مقاله‌ای که در اختیار شما قرار دارد به بررسی و توضیح این موضوع پرداخته است تا اطلاعات جامعی را در اختیار شما قرار دهد.

مطلب مفید | وکیل دیه اتباع خارجی

تعریف دیه تصادف در قانون

اگر تصادف رانندگی پیش بیاید و فردی که شخص ثالث دانسته می‌شود زیان ببیند، مالک وسیله نقلیه که این آسیب را وارد کرده باید به او هزینه تعیین‌شده‌ای را بپردازد. انواع دیه در قانون مجازات اسلامی شامل موارد زیر هستند.

 • دیه زخم و جراحت
 • دیه قطع عضو
 • دیه منافع اعضا که مربوط به از دست دادن یکی از حواس پنج‌گانه است.
 • دیه قتل نفس غیرعمدی

بند قانونی که درباره دیه تصادفات تنظیم‌شده بیان می‌کند هر فرد حقوقی یا حقیقی که وسیله نقلیه به نام او است باید مسئولیت کامل آن را برعهده گیرند؛ به‌خصوص زمانی که وسیله نقلیه او چه به دست خود چه به دست دیگری، سبب خسارت دیدن افراد از نظر جسمی یا مالی شود. وسایل نقلیه شامل هر نوع وسیله موتوری و زمینی می‌شود؛ ازجمله خودروهای سواری، قطارهای راه‌آهن، تریلر و یدک‌کش‌ها.

چه کسی باید دیه تصادف را بپردازد؟

اگر وسیله نقلیه بیمه شده باشد، شرکت بیمه موظف به پرداخت حق دیه شخص ثالث است. البته این پرداخت بر اساس قرارداد بین بیمه‌شده و بیمه‌کننده صورت می‌گیرد. بدین منظور اول کارشناسان اظهارات و خسارات را موردبررسی قرار می‌دهند؛ سپس دادگاه حکم پرداخت دیه را صادر کرده تا شرکت بیمه آن را بپردازد.

البته ممکن است وسیله نقلیه‌ای که تصادف کرده بیمه نداشته باشد یا حتی پس از تصادف، در محل حادثه نماند و نتوان آن را پیدا کرد. در این شرایط فرد خسارت‌دیده می‌تواند دیه را از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بگیرد که نحوه محاسبه دیه تصادف آن دقیق و درست است.

تصادف رانندگی و خسارت دیدن شخص ثالث

تصادف رانندگی و خسارت دیدن شخص ثالث

بیمه ، نحوه محاسبه دیه و پرداخت دیه تصادفات

نحوه محاسبه دیه تصادف و روش پرداخت آن در مواردی که فرد آسیب‌دیده فوت ‌شده با موردی که فوت نشده، متفاوت است.

پلیس راهنمایی و رانندگی و برخی مراکز دیگر از تمام تصادفات گزارش تهیه می‌کنند. اگر در تصادف، فرد فوت نکرده اما دچار خسارت شده باشد، شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی باید به‌محض دریافت گزارش پلیس، حداقل نصف دیه را بپردازند. مابقی آن هزینه نیز پس از صدور رأی نهایی دادگاه باید به فرد آسیب‌دیده پرداخت شود. دادگاه باید مبلغ دقیق و کامل دیه را در حکم ذکر کند. اگر این کار انجام نشود، شرکت بیمه می‌تواند باقی‌مانده حق دیه را نپردازد.

اگر خسارات ناشی از تصادف موجب مرگ فرد ثالث شود، به رأی نهایی دادگاه نیازی نیست. شرکت بیمه قادر است پیش از صدور آن رأی نیز با پرداخت دیه مقتول به طور کامل، رضایت اولیای دم او را بگیرد. قتل در تصادفات، غیرعمدی به‌حساب می‌آید و دیه کامل انسان به اولیای دم مقتول تعلق می‌گیرد. دیه بر اساس سال و حتی ماه می‌تواند میزان متفاوتی داشته باشد.

مواردی که مشمول دیه تصادف می‌شوند

هر فردی که به سبب تصادف رانندگی متحمل آسیب مالی یا جانی شود، می‌تواند دیه تصادف را بر اساس میزان خسارت دریافت کند؛ برای مثال اگر راننده با عابر پیاده تصادف کند و پای او دچار شکستگی شود، دیه به او تعلق می‌گیرد. نحوه محاسبه دیه تصادف متأثر از قوانین مجازات اسلامی است و بر اساس آن میزان دیه را برآورد می‌کنند.

نحوه محاسبه دیه تصادف در شرایط مختلف

نحوه محاسبه دیه تصادف در شرایط مختلف

نکات مهم در  نحوه محاسبه دیه تصادف

میزان دیه تصادف همانند دیگر انواع دیه‌ها محاسبه می‌شود؛ برای مثال اگر در تصادف رانندگی، دندان فرد ثالث بشکند، همان مقدار دیه شکسته شدن دندان در درگیری یا… برای او در نظر گرفته می‌شود. مرجعی که چگونگی برآورد شدن دیه را تعیین می‌کند، قانون مجازات اسلامی است.

چه در تصادفاتی که فرد خسارت‌دیده فوت شود، چه در مواردی که شخص ثالث آسیب جزئی مالی یا جانی ببیند، برای محاسبه دیه تصادف بر اساس میزان خسارت، درصدی از دیه کامل را برآورد و معین می‌کنند. منظور از دیه کامل در قانون مجازات اسلامی، دیه مقرر برای قتل مرد مسلمان به‌صورت غیرعمدی است.

دیه فردی که بر اثر تصادف فوت کند

برای فرد ثالثی که بر اثر تصادف فوت کند، دیه کامل در نظر گرفته می‌شود. با آغاز هرسال، رئیس قوه قضاییه موظف است مبلغ دیه کامل انسان را تعیین کند. در سال 1401 این مبلغ 600 میلیون تومان اعلام شده است. برای محاسبه دیه کامل انسان، قیمت یک شتر سالم را در 100 ضرب می‌کنند. از دیگر عواملی که باعث تغییر میزان دیه می‌شود، تورم است که رئیس بانک مرکزی نرخ آن را محاسبه می‌کند.

میزان دیه در ماه‌های حرام

محرم، رجب، ذی‌القعده و ذی‌الحجه به‌عنوان ماه‌های حرام شناخته می‌شوند. نحوه محاسبه دیه تصادف در این ماه‌ها، درصورتی‌که فرد ثالث فوت شود، با ماه‌ها عادی فرق دارد. قانون مربوط به این نوع دیه در ماه‌های حرام را تغلیظ دیه می‌نامند.

اگر قتل نفس به‌صورت غیرعمدی اتفاق افتاده باشد (مانند قتل بر اثر تصادف رانندگی)، میزان دیه، دیه کامل یک انسان به‌علاوه یک‌سوم آن خواهد بود. توجه داشته باشید که فقط قتل نفس مشمول این قانون می‌شود و انواع دیگر دیه‌ها را چه در ماه‌های حرام و چه در سایر ماه‌ها به طور یکسان تعیین می‌کنند.

دیه در تصادفی که راننده گواهی‌نامه نداشته است

تفاوتی میان میزان دیه در تصادفی که فرد بدون گواهی‌نامه رانندگی کرده با فردی که گواهی‌نامه داشته، وجود ندارد؛ اما اگر تصادفی رخ دهد و مشخص شود راننده گواهی‌نامه ندارد، او مجبور به پرداخت دیه و هم تحمل مجازاتی دیگر مانند حبس خواهد بود.

 تصادفاتی که منجر به خسارات مالی و جانی می‌شوند

تصادفاتی که منجر به خسارات مالی و جانی می‌شوند

مشاوره تخصصی
Call Now Button